Connect with us

Vijesti

DUŠE SVETI – DOBRODOŠAO! OBJAVA DUHA — DUH SVETI I CRKVA

Published

on

Pošto je Krist Gospodin ispunjen slavom Očevom po Duhu Svetomu koji ga je posve prožeo i proslavio po muci, smrti i uskrsnuću, sada može Isus-Mesija u punini vršiti svoje poslanje i dijeliti u izobilju Duha svojega, Vode života – iz trećeg je dijela teksta prof.dr.sc. fra Josipa Marcelića

Povijest Crkve upravo je u tom trajnom darivanju Duha što ga Uskrsnuli ostvaruje. To su uvijek novi potoci koji natapaju Crkvu i vjernike, uvijek nova struja iz neiscrpivog Kristovog izvora.

Duhovi

Proslavljeni Krist izlijeva najprije Duha svojega . na apostole. Prema sinopticima vidimo kako je već Ivan Krstitelj najavio Isusa kao onoga koji će krstiti »Duhom Svetim i vatrom« (usp. Mt 3, 11; i par.; Iv 1, 33). Sam Isus je imao pred očima to krštenje Duhom (Lk 24, 48; Dj 1, 2. 4. 5. 8; 11, 16) i za njim je čeznuo (Lk 12, 49—50).

>> Fra Josip Marcelić: ŠTO JE RUACH? Duh Sveti u povijesti spasenja – I. dio

>> OBJAVA DUHA U NOVOM ZAVJETU: ISUS I DUH SVETI II. dio

Na blagdan Pedesetnice šalje on Duha svoga nad apostole u sili vjetra li žaru ognjenih jezika: »I tako, kad dođe Pedeseti dan, svi bijahu skupljeni na istome mjestu. I ujedamput dođe neka huka s neba, kao kad puše silan vjetar, pa ispuni Čitavu kuću, u kojoj su boravili. I ukažu im se jezici poput plamena, koji se razdijele, te se na svakoga od njih spusti po jedan. Svi se napune Duha Svetoga te počnu govoriti tuđim jezicima, kako im već Duh nadahnjivaše da se izraze.« Tako se ostvarilo proročanstvo proroka Joela: »U posljednje ću vrijeme — veli Gospodin — izliti od svoga Duha na svako ljudsko biće, te će proricati vaši sinovi i vaše kćeri; vaši će mladići imati viđenja, a vaši starci snivati sne.

Također ću u ono vrijeme izliti od svoga Duha na svoje sluge i sluškinje, te će proricati. Učinit ću čudesa gore na nebesima, a znakove dolje na zemlji: krv i oganj i sukljanje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu, a mjesec u krv prije nego dođe dan Gospodnji, dan veliki i slavni. Tko god tada zazove ime Gospodnje, spasit će se. ( . . . ) On, uzvišen Božjom desnicom, nakon što je od Oca primio obećanog Duha
Svetoga, ovoga je izlio, kako sami i vidi’te i čujete.« (Dj 2, 1—4. 17—21. 33). ‘

U Ivana vidimo kako je poslanje Duha apostolima vezano uz sam dan Isusova uskrsnuća. »-Isus naime pred večer istoga dana dođe među apostole, dahne u njih i reče im: ,Primite Duha Svetoga … kome oprostite grijehe bit će oprošteni’« (Iv 20, 22 sli.). To poslanje Duha na Uskrs duboko se veže uz čitavo Ivanovo evanđelje. Isus naime govori o vodi, koja je simbol Duha, i koju će on u punini darovati kada
bude proslavljan. I na Posljednjoj večeri obećava Duha koga će poslati kada otiđe. I dok odlazi viseći na križu, netom umire, daje znak ostvarenja svojih obećanja u vodi i krvi što su protekli iz probodenog njegovog boka, a označuje sakramente krštenja i euharistije. Na sam Uskrs pokazuje se Isus apostolima i daje im Duha Svetoga i vlast opraštanja grijeha. Ivan dakle govori o darivanju Duha u povezanosti sa sakramentalnim znakovima.

Dvostruka prisutnost Duha

Upravo smo spomenuli kako sv. Ivan ističe prisutnost Duha Svetoga koja se očituje po sakramentima. Luka nam pak iznosi darvanje Duha koje je usmjereno proročkom djelovanju, službi naviještanja i svjedočenja Uskrsloga te upravljanju crkvenom zajednicom. Tako na Duhove on izlijeva n a apostole darove koji će tome služiti.

Kao što je Duh Božji govorio preko proroka, tako on govori i preko njihovih nasljednika, apostola (usp. Đj 5, 39; 11, 12; 1 Kor 12, 28; 1 Pt 1, 11 si.). Vatreni jezici (Dj 2, 3) upućuju na navještanje »veličanstvenih
djela Božjih« (Dj 2, 11) kao i na Božje poruke (usp. Otk 2, 7. 11. 17. 28; 3, 6. 13. 22). Duh Sveti daje njihovim nadahnutim riječima božanski autoritet i dostojanstvo (usp. 2 Tim 3, 16; 2 Pt 1, 21).
Duh Sveti ih uvodi u istinu uskrslog i uzvišenog Gospođina (usp. Otk I, 8; 2, 33; 4, 8; 6, 5. 10. 31 si,); tek sada ulaze dublje u Kristovo otajstvo (usp. 1 Kor 2, 10—14; 12, 3). Duh Sveti ih uvodi u istine koje im
je Isus ranije iznio, ali ih nisu razumjeli. Stoga se on s pravom naziva »Duhom istine« (usp. Iv 14, 17; 15, 26; 16, 13). Po Duhu oni uočavaju kristološko značenje mesijanskih proroštava SZ (usp. Dj 2, 17—21 = J I
3, 1—5; 2, 25—28 = Ps 16j 8—11; 2, 34 si. = Ps 110, 1 i dr.).

Po Duhu oni dobivaju nadljudsku snagu u podnošenju teškoća i odvažnost u naviještanju Isusa Krista (usp. Dj 2, 29; 4, 20. 29—31; 5, 29; 9, 27 si.; 1 Kor 2, 3 si.; 2 Kor 3, 4—6; 1 Sol 1, 5).
Uspjeh njihova naviještanja plod je brojnih darova Duha, kao što je dar govora (Dj 2, 4. 11. 15), velika čudesna djela (Dj 9, 39—42; 12, 5—17; Rim 15, 19), proroštava (usp. Dj 9, 17; 2,0, 23;i Otk 2, 1; 2 Sol 2, 2; 1 Ttim 4, 1 i dr.).

Poput istaknutih vođa izabranog naroda u SZ (Mojsija: Br 11, 17; Davida: 1 Sam 16, 13) i apostoli su obdareni karizmatskim darovima pastira i vođa, što oni polaganjem ruku prenose i na svoje učenike (usp.
Dj 6, 3; 20, 28; 2 Tim 1, 6).
Duh Sveti upravlja prvotnom Crkvom preko apostola (usp. Dj 1, 8; 13, 2 ; 15, 28 ; 20, 28—31). Duh Svetii ima glavnu ulogu, a ne pojedini apostoli (Dj 9, 31), te on vodi apostolski kolegij pri izboru apostola Mati je (Dj 1, 15 —-26), potvrđuje izbor đakona (Dj 6, 3. 5. 6; usp. Izl 24, 1; Br 11, 16),
potiče Petra neka ide poganima koji ga zovu (Dj 10, 19), upravlja prvim apostolskim saborom (Dj 15, 27).

Opetovani Duhovi

Kao što se Duh izlio nad apostole, na Duhove, tako vidimo kako se on izlijeva i na mladu Jeruzalemsku Crkvu (Dj 4, 31; usp. 5, 32; 8, 17; 9, 31; 19, 2, 6). Duh se također dariva i poganima, (usp. Dj 10, 44 si. 47;
II, 15; 15, 8 si.).
Ono što je već na Duhove čudesnim darom jezika naviješteno, naime da svi jezici u Duhu postaju jedno, to se u istom Duhu postepeno sve više ostvaruje. On vjernicima dijeli različite darove i sve sjedinjuje u jedno Tijelo Kristovo (usp. 1 Kor 12, 13; Ef 4, 2 si.); od različitih ljudi tvori jedan Hram Božji u kojemu prebiva (usp. 1 Kor 3, 16; Ef 2, 22; 1 Pt 2, 4 si.).

Duh je Sveti kao silni vjetar (usp. Iv 3, 8; Dj 2, 2 sli.) djelovao u maloj Crkvi i dovrši » veličanstvena djela koja su uputila Crkvu na pučinu povijesti.
Očitovalo se to u smjelom navještenju Božje riječi (usp. Dj 4, 31; 5, 32; 6, 5. 10; 11, 24), u karizmatski živom slavljenju liturgije (usp. Dj 2, 47; 1 Kor 14; Ef 5, 18—20), preko proroštava (usp. Dj 8, 29). Sve je isto posebno došlo do izražaja u korintskioj Crkvi (usp. 1 Kor 12; 14)

Duh i vjernici

Duh Sveti ne samo što svojim »vjetrom« nosi mladu Crkvu, nego on ispunja i pojedine Vjernike. O tome posebno svjedoče Pavao i Ivan. Duh Sveti se dijeli vjernicima po krštenju (usp. Dj 8, 12 si. 16. 33 sli.; 9, 18;
Ef 4, 5; Kol 2, 12; Rim 6, 3 sli. po kojemu Duh Sveti stanuje u duši vjernika kao u Hramu (usp. 1 Kor 3, 16 si.; 6, 19; Ef 2, 22).
Po krštenju čovjek postaje novo stvorenje. On je opran u »kupelji preporođenja « (usp. Ef 5, 26; Heb 10, 22; usp. Ez 36, 25; Iz 4, 4; 31, 9; Am 7, 4). On je tako po Duhu Svetom opran, posvećen i opravdan, kako su
već proroci navijestili (usp. Ez 36, 27; 37, 14) i preobražen je u novo stvorenje (uisp. 1 Kor 6, 11; 2 Kor 5, 17; Gal 3, 27; 6, 15; Ef 4, 24; Rim 15, 16 i dr.).

Tako on ulazi u novu ekonomiju, pod novi »zakon Duha«, koji je ubiIježen u ljudsko srce (usp. 2 Kor 3, 6—11) i služi Bogu u »novosti Duha« (Rim 7, 5). On hoda u Duhu (usp. Gal 6, 16) i nosi plodove Duha
(usp. Gal 6, 22 si. 25 si.; Rim 8, 23).
Ivan označuje preobrazbu koju Duh Sveti po krštenju izvodi u vjerniku kao novo rođenje, preporođenje, kako je to već i Ivan Krstitelj navijestio (Iv 1, 13; usp. Ez 36, 25 si), te je vjernik po krštenju rođen »od
Boga« (Iv 1, 13), »od Duha« (Iv 3, 5, 6, 8), »odozgo« (Iv 3, 3), što se suprotstavlja rođenju »iz tijela« (Iv 3, 6), »odozdo« (Iv 8, 23), »od sotone i svijeta« (Iv 8, 42—47; 15, 19; 17, 14. 16).

Po krštenju je svaki vjernik na tajnovit i dubok način uveden u otajstvo Isusa Krista, raspetog i uskrslog za nas (usp. Rim 6, 3 sli.). Tako vjernik sudjeluje u Kristovu sinovstvu, jer prima Duha posinstva u kojemu se obraća Bogu: »Abba! Oče!« (Gal 4, 6 si.) i živi na taj novi način djeteta Božjega (usp. Rim 8, 9—14). Duh nas uči moliti na pravi način (usp. Rim 14, 17; Fil 1, 19) nebeskom Ocu; on sam za nas i u nama moli (usp, Rim 8, 15, 26 si.; Jd 30; Fil 3, 3) i u nama budi čežnju za ponovnim dolaskom Spasitelja (Otk 22, 17. 20). Duh u nama utemeljuje nepokolebljivu vjeru u Isusa Krista, proslavljenog Gospodina (1 Kor 12, 3) i podržava našu nadu (Rim 15, 13). Duh daje snagu mučenicima (usp. 1 P t 4, 14) i razlijeva u srcima vjernika Božju ljubav (usp. Rim 5, 5; 15, 30; Gal 5, 22; Kol 1, 8; 2 Kor 6, 6; Ef 3, 16 si.). Život u Ijubavi
obuhvaća život u Duhu; »hodati u Dulpi« isto je što i »ljubiti jedni druge« (Gal 5, 13, 16; usp. Rim 8, 4; Ef 5, 2), a to znači »ispuniti zakon (Kristov)« (Gal 5, 14; 6, 2; 1 Kor 9, 21).

Posebnom brigom bdije Duh Sveti nad Crkvom da raste u ljubavi. On budi djelotvornu bratsku ljubav, radost, strpljivost, prijateljstvo, dobrotu, vjernost, blagost (Gal 5, 22; usp. 1 Kor 13, 4—7; Ef 4, 2). Po vršenju
ljubavi najsavršenije se ispunja zakon (Rim 13, 10; Gal 5, 14; Kol 3, 14).

Ljubav zauzima prvo mjesto u Crkvi, ona se izdiže iznad svih darova i ostaje kroz svu vječnost (usp. 1 Kor 13, 1—13; 14, 1). Ona u sebi sve uključuje (Rim 15, 30; Kol 1, 8; Gal 5, 22).
Kod Ivana je Duh Sveti tako usko povezan s ljubavlju, da on naizmjence upotrebljava izraz Duh ili ljubav (usp. 1 Iv 4, 13—17). U velikosvećeničkoj molitvi očituje se Duh Kristov koji u svojoj ljubavi sve veže
u jedno Kristovo Tijelo (Iv 17; usp. 1 Kor 12, 4—12) i uvodi u intimnu ljubav Oca i Sina. Čovjek tako po Duhu osobno i životno susreće Boga.

Duh i priroda

Duh Sveti ne samo, da oživljuje Crkvu i vjernike, nego svojim djelovanjem zahvaća i svu prirodu. On je naime vjernicima darovan kao zalog tjelesnog uskrsnuća (Rim 5, 5; 8, 11; Gal 3, 2; 4, 1; 1 Sol 4, 8; Ef 1, 13).
Po svojim darovima (usp. Rim 8, 23) Duh nas vodi prema konačnoj punini proslave (2 Kor 1, 22; 5, 5; Ef 1, 14). Budući da u nama stanuje Duh Kristov, to će on i nas uskrsnuti od mrtvih, kao što je i Isusa
uskrsio (Rim 8, 11; usp. 1 Kor 6, 14). jer on ima snagu koja daje život i koja će izvesti uskrsnuće tijela (2 Kor 3, 6; Gal 6, 8; usp. Iv 6, 63).

Duh je Božji bio na djelu kod prvog stvaranja (Post 1, 2; usp. 2, 7). Ali je ono po grijehu ljudi podvrgnuto prokletstvu (usp. Post 3, 17) i raspadljivositi (Rim 8, 21), te uzdiše u porođajnim mukama (Rim 8, 22). Tek
kada mi budemo proslavljeni i stvoreni će svijet sudjelovati »u slavnoj slobodi djece Božje« (Rim 8, 21). Tada će sve stvorenje naći svoje otkupljenje u proslavljenom Tijelu Kristovu i u ljudima (Rim 8, 18—23;
usp. Kol 1, 20; Ef 1, 10; 2 Pt 3, 13; Otk 21, 5), u novom nebu i novoj zemlji (Otk 21, 1 ; Iz 65, 17 ; 2 Pt 3, 13).

ZAKLJUČAK

Pokušajmo se osvrnuti na cjelinu objave o Duhu Svetomu u NZ. Na mnogim novozavjetnim mjestima vidimo da je Duh Božji promatran u smislu starozavjetnog ruach, kao jedna božanska snaga. U tom značenju lakše se razumijevaju izrazi kao što su: izliti Duha Svetoga, krstiti Duhom, pomazati, zapečatiti, ispuniti Duhom i si. Češće susrećemo usporedo Duha i snagu (usp. Lie 1, 17. 35; Dj 1, 8).

Kao i u SZ Duh je Božji više puta personificiran. On govori preko apostola (Dj 8, 20; 13, 2 i dr.) kao što je govorio preko proroka (Dj 4, 25), on šalje apostole (Dj 13, 4) i upravlja Crkvom (Dj 20, 28). Duh označuje
mudrost i snagu (1 Kor 2, 4 si. 13) i većinom u Pavla označuje nadnaravnu prisutnost kao Božje djelovanje. Zbog toga se mogu usporedo upotrijebite izrazi Bog, Gospodin i Duh (1 Kor 12, 4 sll).

Kod sinoptika nalazimo formulu krštenja koja jasno upućuje na tri božanske osobe (Mt 28, 19). Makar da je vjerojatno formulirana pod kasnijim liturgijskim utjecajem, to joj ne diže dokaznu snagu objave,
jer je sve to u konstitutivnom periodu objave.

U Djelima apostolskim posebno je jasno očitovana osobnost Duha, kada apostoli na svom saboru kažu: »Duh Sveti i mi smo odlučili« (Dj 15, 28).
I kod Pavla nalazimo pojedine izraze koji jasno očituju osobnost Duha Svetoga, kao u 1 Kor 12, 4—6 i posebno 2 Kor 13, 13: »Milost Gospodina Isusa Krista, Ijubav Boga (Oca) i zajedništvo Duha Svetoga neka
bude s vama svima.«

U jasnom govoru o osobnosti Duha ističe se Ivanovo evanđelje i Otkrivenje.
Otac šalje Tješitelja (Iv 14, 26), koji od njega izlazi (Iv 16, 27), da namjesto Isusa Krista poučava učenike (Iv 14, 26) i da svjedoči o Isusu (Iv 15, 26) i da očituje grijeh svijeta (Iv 16, 8—11) i dr. Duh Sveti zastupa Isusa Krista kod učenika (Iv 7, 39; 16, 7) u međuvremenu dok se on ponovno ne vrati (Iv 14, 16). U Otkrivenju također se Duh Sveti razlikuje kao osoba različita od Oca i Sina. On govori pojedinim crkvama (Otk 2, 7. 11. 17. 29; 3, 6. 13. 22; 14, 13).

Promatrajući djelovanje Duha Božjega u povijesti spasenja otkrivamo kako je to sve više i više ulaženje u osobni odnos s Gospodinom. Proces je to interiorizacije. U SZ prelazimo od saveza koji je sklopljen na Sinaju prema savezu koji Bog sklapa u nutrini našega srca i upisuje ga u tkivo našega bića i duha. Tako on iznutra upravlja vjernicima i poučava ih svojoj mudrosti po svome Duhu.

Taj proces interiorizacije nastavlja se u NZ po Sinu Božjemu Isusu Kristu. U njemu se očituje punina Duha Božjega te ga on i svojima dariva. No u punini će ga dati, tek kada on sam bude u punini u Duhu
proslavljen. Po Duhu ulaze vjernici u novo zajedništvo sa Sinom i s Ocem. To je novo stvorenje, novi savez. Dosljedno, to će voditi novom nebu i novoj zemlji, k punini eshatološke zbilje.

Bog nam dakle, darivajući nam svoje spasenje, sebe sve više dariva i otkriva. U novoj blizini Božjoj, koja se očituje u Sinu Božjem Isusu Kristu, mi susrećemo i Duha Očeva i Sinovljeva, koji istražuje nedokučivu
dubinu Božju (usp. 1 Kor 2, 10) i koji nas uvodi u taj intimni trojstveni Božji život.

Otajstvo Duha Svetoga koje smo promatrali kroz povijest spasenja bilo bi potrebno posebno teološki produbiti u tom intimnom odnosu s Ocem i Sinom kao i u svjetlu novog života u koji uvodi Crkvu i vjernike i s Crkvom-Zaručnicom trajno doziva Gospodina: »Amen! Dođi, Gospodine Isuse!« (Otk 22, 20; usp. 22, 17).

izvor: CUS1983/prof.dr.sc. fra Josip Marcelić

>> Fra Josip Marcelić: ŠTO JE RUACH? Duh Sveti u povijesti spasenja – I. dio

>> OBJAVA DUHA U NOVOM ZAVJETU: ISUS I DUH SVETI II. dio

Vijesti

Čudesna vizija iza blagdana Tijelova

Published

on

Proslava Tijelova može se pratiti do vizije koju je o liturgijskoj godini imala belgijska časna sestra Juliana iz 13. stoljeća – piše Philip Kosloski u Altea-i.

Rimski obred Katoličke crkve svake godine nakon nedjelje Trojstva slavi blagdan Tijela i Krvi Gospodnje.

Međutim, Crkva nije uvijek slavila ovaj blagdan, a veliki utjecaj iza njega imala je belgijska časna sestra Juliana iz 13. stoljeća.

Viđenje svete Julijane

Juliana je bila duboko posvećena Svetoj Euharistiji od ranog djetinjstva i prema piscu Aleteije Joanne McPortland, “ušla je u redovnički život u dobi od 13 godina, služeći u hospiciju za gubavce koji je vodila njezina zajednica.”

U to je vrijeme počela imati neobičnu viziju. Pisac Heinrich Stieglitz pripovijeda viziju u svojoj knjizi The Church Year: Talks to Children:

Već u svojoj šesnaestoj godini Julijana je imala izvanrednu viziju dok je bila na molitvi. Vidjela je pun mjesec kako jarko sja, ali na njemu je bila tamna mrlja kao da je njegov komad izbio. Isprva nije mogla razumjeti viziju. Što je češće gledala taj neobičan prizor, to je njezino čuđenje raslo.

U početku je mislila da je vizija demonskog podrijetla i molila je Boga za pomoć:

“Je li to iskušenje Zloga?” – zabrinuto je upitala. Usrdno je molila, a vizija je ipak ostala. Usred gorućih suza djevojka je zamolila svog Spasitelja punog ljubavi da joj objasni što to znači.

Prema izvješću, Isus je odgovorio na Julianin zahtjev i rekao joj što je točno vizija trebala predstavljati:

Na kraju joj je Isus rekao: “Mjesec predstavlja crkvenu godinu. Tamna mrlja na njegovoj sjajnoj površini znači da još uvijek nedostaje jedna gozba. Moja je volja da se ustanovi velika svetkovina u čast Moga Presvetoga Tijela. Veliki četvrtak više je dan žalosti nego radosti. Sada idi i objavi to svijetu.” Ponizna časna sestra uzdržala se pred takvim zadatkom i rekla našem Gospodinu ovako: “Gospodine,” rekla je, “ja sam samo jednostavna djevojka i nisam nimalo dostojna. Zato te molim da ovo djelo povjeriš svetim i učenim svećenicima.”

U početku Juliana nije nikome rekla, no s vremenom je povjerila svoju viziju nekolicini ljudi, a zatim je račun došao do samog pape.

Dok će sveti Toma Akvinski s vremenom napisati prekrasne poetske pjesme za ovaj novi blagdan, slavlje vjerojatno ne bi postojalo da nije bilo svetosti svete Julijane i njezine otvorenosti za primanje Božje riječi.

Philip Kosloski /Altea

Continue Reading

Vijesti

Biden se boji ‘velikog židovskog utjecaja’

Published

on

Američki predsjednik neće riskirati da naljuti lobi u Washingtonu, rekao je savjetnik za sigurnost za Project Veritas

Predsjednik SAD-a Joe Biden pod pritiskom je progresivnog krila Demokratske stranke da oštrije osudi izraelske postupke u Gazi, ali to neće učiniti osim ako ne osvoji drugi mandat, rekao je dužnosnik Vijeća za nacionalnu sigurnost za Project Veritas.

Bidenov stav o Izraelu rezultat je pažljivih “političkih kalkulacija”, rekao je savjetnik za politiku Vijeća za nacionalnu sigurnost Sterlin Waters tajnom novinaru za Project Veritas, konzervativni medij poznat po operacijama skrivenih kamera.

S jedne strane, Biden i njegovi glavni suradnici moraju reći Izraelu da “nećete nastaviti lagati, bombardirati i ubijati svu ovu djecu bez suočavanja s ozbiljnim posljedicama” kako bi umirili progresivne glasače, objasnio je Waters u videu koji je objavljen u utorak. Međutim, kad bi Biden to učinio, nastavio je Waters, razljutio bi “veliki, moćni židovski utjecaj u republikanskoj i demokratskoj politici” i suočio se s klevetničkom kampanjom koja bi ga koštala predsjedničkih izbora u studenom ove godine.

“Kada bi Biden ponovno pobijedio, mogao bi biti mnogo iskreniji kada je rekao ‘ne’”, rekao je Waters. “[Ali] to je odluka drugog mandata.”

Trenutačno se čini da se Bidenovo stajalište o Izraelu mijenja iz dana u dan, s američkim predsjednikom koji je u nedjelju okupljenim studentima rekao da podržava “trenutni prekid vatre kako bi se zaustavile borbe” u Gazi, a novinarima u ponedjeljak rekao da “stojimo uz Izrael da ukloni [vođu Hamasa Yahyu] Sinwara i ostale koljače Hamasa.”

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da Izrael može uništiti Hamas samo invazijom na Rafah, grad u južnoj Gazi u kojem se trenutno nalazi više od milijun raseljenih Palestinaca.

Ranije ovog mjeseca, Biden je zaprijetio da će zaustaviti isporuku oružja Izraelu ako Netanyahu naredi kopnenu invaziju na Rafah, odluka za koju je Waters rekao da je “politički rizik”.

Međutim, dok je Bijela kuća zamrznula isporuku bombi Izraelu krajem travnja, Biden je odobrio drugu prodaju oružja vrijednu milijardu dolara – uključujući tenkovsko streljivo i minobacačke granate – židovskoj državi nekoliko dana nakon što je obećao uskratiti buduće isporuke.

Izrael je napadao Rafah zračnim napadima posljednja dva tjedna, uz pokretanje ograničenih kopnenih operacija u istočnim četvrtima grada. Netanyahu je odbacio Bidenovu prijetnju da će prekinuti vojnu pomoć, izjavivši da će se Izrael “boriti našim noktima” ako bude potrebno.

Unatoč Netanyahuovom hvalisanju, premijerov ratni kabinet odložio je planove za veliku ofenzivu u Rafi i odlučio se za ograničeniji pristup koji će minimizirati civilne žrtve, izvijestio je u ponedjeljak Washington Post. Izraelski izvori koji su razgovarali s Postom rekli su da je ovaj pristup odabran kako bi se izbjegao gnjev SAD-a.

Dan prije nego što je Watersov intervju objavljen, dužnosnik američkog State Departmenta rekao je za Politico da je državni tajnik Antony Blinken naredio zaposlenicima da prestanu objavljivati detalje povjerljivih razgovora u vezi sa sukobom Izraela i Hamasa medijima (Project Veritas, Logicno)

Continue Reading

Vijesti

Hrvatska – Sretan ti Dan državnosti!

Published

on

Hrvatska slavi Dan državnosti – prije 34 godine, 30. svibnja 1990., konstituiran je prvi demokratski, višestranački Sabor i potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti.

Posebno, svečarsko raspoloženje vladalo je tog 30. svibnja diljem Hrvatske, osobito na zagrebačkom Trgu svetog Marka.

foto: mreže

Nakon desetljeća komunističke vlasti i jednoumlja, u Saboru su se okupili zastupnici izabrani na demokratskim i višestranačkim izborima koji su održani u dva kruga, u travnju i svibnju 1990., i na kojima je uvjerljivo pobijedio HDZ.

“Bio je to doista velik događaj – vlast u Hrvatskoj preuzimali su ljudi koji za dotadašnje vladavine komunističkog jednoumlja pretežno nisu bili podobni. Znatan broj njih doživio je u tom vremenu razne oblike šikaniranja, a neki su bili i politički zatvorenici“, zapisao je povjesničar Ivo Perić.

Na konstituirajućoj sjednici izabrano je vodstvo novog višestranačkog Sabora, za predsjednika Žarko Domljan, a za potpredsjednike Ivica Percan, Stjepan Sulimanac i Vladimir Šeks.

“Mislim da izražavam osjećanje svih zastupnika ako kažem da iskazano veliko povjerenje birača u ovaj Sabor nalaže svima da poštujući prošlost usmjerimo svoj poglede na budućnost, da okupimo sve ljude dobre volje, sve duhovne, stručne, materijalne potencijale zemlje u ostvarenju zajedničkoga cilja – slobodne, demokratske i suverene Hrvatske“, kazao je tada Domljan.

Za predsjednika Izvršnog vijeća Sabora izabran je Stipe Mesić, a za predsjednika Predsjedništva SR Hrvatske dr. Franjo Tuđman.

Tuđman: Nisam sumnjao da će hrvatski narod pokazati zrelost na izborima

Obratio se nazočnima i istaknuo kako je Hrvatski državni sabor kroz povijest bio čuvar suvereniteta (s izuzetkom razdoblja od 1918. do 1941.) hrvatskoga naroda u odnosu na druge nacionalne i državne zajednice.

Kazao je i kako nije sumnjao da će hrvatski narod pokazati svoju zrelost na prvim demokratskim izborima, “iz kojih je proizišao Sabor“, te izrazio uvjerenje da će “on znati i moći pod vodstvom svoga istinskoga predstavništva, izgraditi život dostojan slobodnih ljudi u svojoj jedinoj, napaćenoj, ali svetoj domovini“.

Prvi saziv Sabora imao je 351 zastupnika i tri vijeća: općina, udruženog rada i Društveno-političko vijeće.

Sabor konstituiran 30. svibnja 1990. radio je nešto duže od dvije godine i u tom je razdoblju, odrađujući dio mandata u posebnim, ratnim okolnostima, donio povijesne odluke o hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, te o raskidu državno-pravnih sveza s bivšom SFRJ, kao i “božićni Ustav”.

Vijenci i svijeće za poginule za Domovinu

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade u povodu Dana državnosti položit će vijence kod Spomenika domovini.

Povodom Dana državnosti i svetkovine Tijelova, koji padaju na isti dan, zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša vodit će misno slavlje u crkvi sv. Marka na Gornjem gradu, nakon čega će premijer Plenković s članovima Vlade prisustvovati smjeni straže Kravat pukovnije.

Dan državnosti bit će obilježen i u drugim gradovima. Na vukovarskom Memorijalnome groblju žrtava iz Domovinskog rata predstavnici Grada odat će počast poginulima polaganjem vijenca i paljenjem svijeća, a u crkvi sv. Filipa i Jakova služit će se sveta misa za Domovinu.

Predsjednik Vlade poslijepodne će u Zagrebu prisustvovati programu u Rekreacijsko-sportskom centru na Jarunu gdje će obići taktičko-tehnički zbor naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme postrojbi te proizvoda i usluga braniteljskih zadruga. Nazočit će i pokaznim vježbama Hrvatske vojske i policije te letačkom programu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Obilježavanje Dana državnosti završit će svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu.

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved