Connect with us

Vijesti

Sekularizam, laicizam i ateizam u službi Zloga

Published

on

Francuska revolucija pokrenuta u laboratoriju „Velikog oka“ nije označila samo novu liberalnu političku i ekonomsku doktrinu povezanu s prosvjetiteljskom mišlju već je nagovijestila kraj monarhizma i početak borbenog laicizma koji će uskoro poput metastaza tumora zahvatiti cijeli svijet.

Međutim, proces prema sekularizaciji društva, odnosno prema antropocentričnom mišljenju, započeo je još u 13. stoljeću kada su nominalisti rastakali harmoničnu zgradu teologije i vjeru odvojili od znanja. Descartesov racionalizam – traganje za istinom kao najvišim oblikom ljudskosti koja se tek takva treba sjediniti s Bogom, među kojem teza kako se svemir kreće mehanički bez Božjeg zahvata, odvela je svijet u kršćanski skepticizam.

Deisti (Bailly, Spinoza itd.) zamagljivali su Božju opstojnost i udaljavali ju od čovjeka. Za njihov nauk Bog je samo napravio kozmos, navio ga poput sata i distancirao se od njega. Prema tomu deisti su tvrdili kako se Bog nije pokazao čovjeku kroz riječi iz Biblije te da se čovjek ne može približiti Bogu ni kroz jednu religiju. 

>> Francuska revolucija, strogo kontrolirani uvjeti i uloga Londona

Sekularizacija i laicizacija kao kritika negativnog stava prema Crkvi dobiva svoj pravi zamah pokretom duhovne obnove, prosvjetiteljstvom, izražena kroz misli mnogih umnika, pisaca, filozofa i pjesnika (Lessing, Kant, Hegel). Voltaire se cinično izruguje istinama kršćanstva, tako da prosvijećenom vladaru Friedrichu II. za stolom izjavljuje: „Što se mene tiče, ja bih svoje mjesto u nebu prodao za talir.“ Znanost se također sve više udaljava od teologije smatrajući da je sveto i religiozno samo nešto subjektivno, te prema tomu sve je profano i sve je podložno istraživanju. Dok je Johannes Kepler još gledao u planetarnom kretanju božansku harmoniju, Isaac Newton u potpunosti nastoji metafizičke zakone udaljiti iz znanosti. Antropološka slika svijeta i života ležala je na temelju liberalne ideologije prema kojoj ljudi nisu samo slobodni i jednaki već i samostalni, tj. slobodni od božanskoga zakona. U suprotnosti s tradicionalnim kršćanskim naukom, prema kojemu vlast dolazi od Boga, liberalizam je jedini mogući legitimitet vlasti dao narodu. Proces sekularizacije društva njegov idealni zastupnik, „umni bolesnik“ Friedrich Nietsche privodi kraju pišući: „Bog je mrtav! Što su još Crkve, ako ne grobovi i nadgrobni spomenici Bogu?“

I Vatikanski koncil i masonski antikoncil u Napulju

Nakon što su iluministički urotnici u 19. stoljeću zapalili cijelu Europu, a pokušaj restauracije doživio neuspjeh, Prvi vatikanski sabor kojega je sazvao papa Pio IX. 1869. godine pokušao se pozabaviti problemom socijalne politike, ali ne načinom kako su to zagovarali liberalni ideolozi, već kršćanskim načelima. Pontifikat pape Pia IX. je najduži u povijesti papinstva (1846.-1878.), a Papa je u vremenu masonske ekspanzije pokušao upozoriti svijet na masonsku neimarsku religiju kojom slobodni zidari vješto manipuliraju i osvajaju Planet. Izdao je nekoliko bula, a najsnažnije je odjeknula Et si multa u kojoj je prvi puta masonstvo proglašeno djelom Sotone. Sabor je prekinut 1870. godine, predajom Rima i padom Papinske države i nikad nije nastavljen. Znakovito je da je prigodom sazivanja Prvog vatikanskog koncila masonstvo istodobno u Napulju sazvalo svoj „ekumenski antikoncil“ s čudovišnom porukom: Katolička religija je laž. Njezina vladavina je kriminal.

Papa Lav XIII i socijalni katolicizam

Objavljuje enciklike u kojima iznosi jasne poglede protiv socijalizma, komunizma, nihilizma i masonstva (svakako je najpoznatija enciklika, ona protiv masonstva Humanum genus iz 1884.). Međutim, papinom enciklikom Rerum novarum (Nove stvari -1891.), Papa zahtijeva od država da ne budu puki promatrači procesa koji je zagovarao liberalizam, odbacuje načelo klasne borbe, zahtijeva od poslodavaca i radnika skladnu suradnju u izgradnji boljeg društva, zalaže se za zaštitu privatne imovine, ali i za pravednu plaću za radnike.

Pontifikat pape Lava XIII. (1878.-1903.) označio je početak socijalnog katolicizma. Doktrinarno djelovanje tog Pape, kojega su jednako snažno zaokupljivale dvije protubožje stvarnosti – neljudski kapitalizam i materijalistički i ateistički marksizam, jedno je od najvećih u povijesti Crkve. Njegovo dogmatsko djelo sadržano je u dvadesetak enciklika i brojnih dokumenata u kojima iznosi jasne poglede protiv socijalizma, komunizma, nihilizma i masonstva (svakako je najpoznatija enciklika, ona protiv masonstva Humanum genus iz 1884.). Međutim, papinom enciklikom Rerum novarum (Nove stvari -1891.), Papa zahtijeva od država da ne budu puki promatrači procesa koji je zagovarao liberalizam, odbacuje načelo klasne borbe, zahtijeva od poslodavaca i radnika skladnu suradnju u izgradnji boljeg društva, zalaže se za zaštitu privatne imovine, ali i za pravednu plaću za radnike. Tom enciklikom Lav XIII. je progovorio o onome što je danas najpotrebnije i najaktualnije, razvoj katoličkog kršćanskog nauka u borbi protiv sekularizma i laicizma, kao i kako organizirati radnička udruženja kršćanske inspiracije.

„Sekularizam“, „laicizam“ i „ateizam“ su tri najrazornije ideologije u službi kulture smrti, pomoću kojih je totalitarni neoliberalizam usmjerio masonsku oštricu protiv Boga i čovjeka, odnosno protiv Crkve. Za pojam „sekularizam“ (latinski secullarism) općeprihvaćeno je mišljenje da on ustvari znači odvajanje vjere od ovoga svijeta, od društvenih gibanja i politike, što na kraju ipak rezultira krajnjim stavom o prihvaćenosti vjere kao osobnog odnosa čovjeka s Bogom. Budući da religije (pritom se uvijek misli na Katoličku crkvu) nisu više bile sposobne da čovječanstvo okupe oko viših vrjednota, da odgoje čovjeka za poštivanje sklada, reda, zakonitosti, pravičnosti i solidarnosti, a svijetu koji se otkrio kao duhovna cjelina nisu priskrbile odgovarajuće duhovno jedinstvo, proces sekularizacije će ujediniti svijet sa čvrstim zajedničkim središtem životnog bitka čovjeka.

Sekularizam kao đavolji ‘socijalni’ pokret

Sekularizam je ustvari đavolji „socijalni“ pokret koji ima zadatak odvratiti čovjeka od budućeg Božjeg svijeta i zombizirati ga ka svom jedinom cilju, posvećivanju i robovanju ovom svijetu. Njegova najmračnija dogma je sekularna država, jer kroz sekularnu državu sekularizira se cijelo društvo.

Međutim, ispravan prijevod riječi „sekularizam“ znači nevjera (ateizam) ili svjetovna teorija (laicizam). Prema ispravnoj terminologiji vidljivo je da sekularizam ne samo da je suprotan pojmu budućeg svijeta, već on u potpunosti negira vjersku vlast i u potpunosti je proturječan vjeri. Sekularizam je ustvari đavolji „socijalni“ pokret koji ima zadatak odvratiti čovjeka od budućeg Božjeg svijeta i zombizirati ga ka svom jedinom cilju, posvećivanju i robovanju ovom svijetu. Njegova najmračnija dogma je sekularna država, jer kroz sekularnu državu sekularizira se cijelo društvo.

Za sekularizaciju se koriste i termini poput desakralizacija i dekristijanizacija. Ona je otpočela u 19. stoljeću kada se pod sekularizacijom počelo označavati nasilno prisvajanje crkvene imovine, kada je u glavama bogohulnih teoretičara, tipa Sigmunda Freuda, Karla Marxa i sl., sekularizacija bila samo privremeni proces jer će razvojem znanosti religije u društvu potpuno nestati. Religije nije nestalo, ali sekularizam kao negacija religije ukomponirao se u gotovo sve države zapadnog svijeta. Ne samo da je vjera odvojena od države, već je stvoreno „demokratsko i tolerantno“ društvo u kojem se svaki građanin može slagati ili ne slagati s religijom.

Sekularizam je ušao i u religije. Protestantizam je imao najviše „iskustva“ sa sekularizacijom u svojim redovima: odbacio je mnoge crkvene dogme i sve Sakramente izuzev krštenja; „modernizirao“ je kršćansku vjeru; dokinuo razliku između svećenika i laika; odbacio je hodočašća, štovanja svetaca i relikvija kao i štovanje Blažene Djevice Marije, itd. Drugim riječima, protestantizam je sekularizirao Crkvu iznutra, a reformacija je ojačala vjerski pluralizam. Zato je protestantizam postao štićenicom judeo-masonstva.

Sekularizam kao izokrenuti egzorcizam

Sekularizacija je fenomen koji životne stvarnosti ne gleda na sakralni način jer da bi razum bio slobodan mora se osloboditi svih vezanosti.

Sekularizam kao produkt neoliberalizma – najsumanutijeg totalitarizma s ljudskim likom, običan je eufemizam za izbacivanje Boga Isusa Krista iz čovjeka, neki oblik izokrenutog egzorcizma. U ergocizmu svećenik zaziva Duha Svetoga da istjera đavla iz opsjednute osobe, a u sekularizmu Sotona zavodi čovjeka kako bi izbacio Boga iz svog življenja. 

Sekularizacija je tako postala proces emancipacije ljudskog razuma i samog čovjeka. U tom se procesu posebice odražava proces demitizacije, koji želi racionalizirati sve religiozne stvarnosti, želi ih podvrgnuti razumu. Što joj se vjernici više suprotstavljaju to ona postaje sve više ateistička i protukršćanska. Taj proces postavlja neumoljiva pitanja vjerniku i suvremenom čovjeku kojemu Crkva postaje sve više dogmatska tvorevina, protivnik demokracije i slobode razuma, kao da si prisvaja najviši autoritet u gotovo svim pitanjima ljudske egzistencije, poglavito u pitanjima religije, etike i smisla postojanja. ( Tomislav Ivančić: Ako Bog umre, Teovizija, Zagreb, 2008. str. 10. i 153.)

Sekularizam kao produkt neoliberalizma – najsumanutijeg totalitarizma s ljudskim likom, običan je eufemizam za izbacivanje Boga Isusa Krista iz čovjeka, neki oblik izokrenutog egzorcizma. U ergocizmu svećenik zaziva Duha Svetoga da istjera đavla iz opsjednute osobe, a u sekularizmu Sotona zavodi čovjeka kako bi izbacio Boga iz svog življenja. Sekularizacijom društva, marginalizacijom Crkve i potpunim odvajanjem Crkve od države, sekularistički apostoli permanentno se prokušanim liberalnim frazama trude objasniti golemu nejednakost, neutralnost, teror vjernika nad nevjernikom, itd. u teokratskim državama, odnosno dokazati zašto je vjera uvijek bila nedjelotvorna ili nedovoljno dobra za uređenje društvenih odnosa u državi. Ako se vjerom to nije uspjelo onda niti Bog nije savršen. Ako pak Bog nije savršen onda ni nije neki Bog, već je Bog samo „psihološka potreba“ i utjeha slabih i siromašnih. Drugim riječima, sekularizmom se institucionalizirala ljudska oholost kojom se želi dokazati da je sve Božje glavni čimbenik nesklada te da se bez Boga mogu najbolje urediti odnosi među ljudima. ( Marko Francišković: Hrvatska knjiga opstanka, Biblioteka Dva Srca, Zagreb, 2006. str. 167. i 168.)

Laicizam kao koloplet pokreta od fašista do ekologizma

Laicizam kao svjetovna teorija sekularizma je doktrina koja se izravno poziva na iluminističku tradiciju. Ta doktrina je koloplet akcijskih pokreta, od fašista do ekologista, koji se bore za apsolutnu pobjedu protuvjerskog racionalizma. Iluminizam, osim što snažno podupire individualizam, kao autonomiju i slobodu svakog pojedinca, bezuvjetno podupire svaku bljutavu religiju koja zatire naravni zakon života i smrti. To znači da je laička teorija kulture smrti izravno odgovorna za banalizaciju dara smrti; za pobačaj, eutanaziju i kontracepciju (poput umnika Hegela koji je preporučivao samoubojstvo kao najveće pravo i kao najveću slobodu svakog pojedinca); za eliminaciju svakog morala i svake Božje religije, za sveopći subjektivizam i agnosticizam prema svakoj tvrdnji koja se odnosi na život, za relativizam u pitanjima općih vrjednota, za nihilizam kao završnom smislu ljudskog življenja i smrti.

U ruhu laičkog (ili laicističkog) despotizma i skrovitog terorizma (mediji, biomedicina, farmacija, hrana, demografija, pravni sustavi itd.) super stalež masonskih eugenika tzv. demokraciju gleda kao na svoje isključivo djelo. Sarkazmom gledajući na kršćanstvo, čovječanstvu se usađuju

Trećem (ropskom) stališu pučanstva – planetarnom puku stavila se „kresta taštine“, učinilo ih se „važnim“ što imaju slobodu mišljenja i odlučivanja. Svi su postali dubokoumni mislioci, vrlo važni demokrati koji misle da „misle“ i odlučuju o vlastitoj sudbini. Međutim, puk više nije sposoban misliti, donositi vlastita promišljanja i vlastite zaključke… Njegov medijski isprani mozak srozao se na razinu puke animalnosti. Sloboda kao metafizička kategorija postala je asocijacija zombiziranog stanja tzv. slobodnih mislioca.

cijep kako je demokratska metoda glasovanja (većinom glasova) prirodna masonstvu, a strana kršćanstvu. Budući da je prema njima laicizam napredak za demokraciju, proizlazi da istinski demokrati mogu biti samo laicisti. Zato nisu rijetki primjeri kako se upravo masonstvo ukorporira u raznorazna kvazidemokratska društva, čak i osobno javno nastupajući u tobožnjoj borbi za pravo čovjeka, čak i za pravo za život. Jasno da je to samo velika opsjena. Jedino pravo čovjeka, „pravo na život“, danas imaju sijači smrti, oni koji truju planetarno pučanstvo nenaravnom GM hranom i iniciranim epidemijama, koji vrše eutanaziju, pobačaj…

Inducirane misli zombiziranih umova

A što je to ustvari laicistička liberalna demokracija? Najeklatantniji primjer etatizacije društva putem najrazornije obmane – „slobodnih“ medija. Trećem (ropskom) stališu pučanstva – planetarnom puku stavila se „kresta taštine“, učinilo ih se „važnim“ što imaju slobodu mišljenja i odlučivanja. Svi su postali dubokoumni mislioci, vrlo važni demokrati koji misle da „misle“ i odlučuju o vlastitoj sudbini. Međutim, puk više nije sposoban misliti, donositi vlastita promišljanja i vlastite zaključke. Njegovo mišljenje postalo je ono koje mu se sustavno nametnulo putem podaničkih političkih i društvenih struktura srednjeg stališa te javnih glasila i tiskovina koja su u isključivom vlasništvu darvinističkih „nadljudi“- vladara svijeta. Njegov medijski isprani mozak srozao se na razinu puke animalnosti. Sloboda kao metafizička kategorija postala je asocijacija zombiziranog stanja tzv. slobodnih mislioca. Stvoren je zombi-čovjek, zombi-pojedinac, „Novi čovjek“ novog doba. Proces ide dalje s ciljem stvaranja zombi-naroda, zombi-čovječanstva.

„Slobodni mislioci“ sve više napuštaju svijet s Bogom i svjesno se uživljuju u stvarnost bez Boga i budućnosti. Ako vjerujemo da čovjek bez Boga ne može funkcionirati onda je ateizam bolest ili „životna odluka“. Ateizam tako može biti protest protiv vjere ili izraz nevjere. On na neki način postaje religija, ali religija „Božje odsutnosti“, „Božje šutnje“ u svijetu. Taj teoretsko – praktički ateizam pokušava logičkim izvodima dokazati da Boga nema. Na osnovu te činjenice ateisti stvaraju mentalitet ljudi bez Boga te žele dokazati kako dobro može funkcionirati ateistički svijet. Oni relativno sretno žive, slobodniji su od kršćana i ne može se reći da su svi zli i nemoralni. Jedan dio njih mirno umire bez molitve i Svetih sakramenata, jer se ne boje Božjeg suda, i ne plaše se pakla i Boga. No, život bez vjere je suviše zamršen. To najbolje možemo vidjeti u ateističkoj filozofiji Sartrea, Camusa i dr. Živjeti bez vjere znači nalaziti se u nekom nihilističkom stanju, a potom ipak tražiti neke druge oslonce. Poznato i koje!

Paraliziranje vjere u jednoga Boga, poticanjem mnogoboštva

Borbeni ateizam ili antiteizam, poput marksizma, ne iscrpljuje se dokazima da Boga nema, jer je to Sizifov posao, već sve svoje ateističke snage usmjerava u borbu protiv svake Božje religije. Na čijoj su strani ti koji šire ideje radikalnog ateizma optužujući Crkvu da sustavno zaglupljuje puk, a na drugoj strani potiču urotu protiv „izmišljenog kršćanstva“ raznim ezoteričnim skupinama s istoka, yoginima, nekromantima, spiritistima, new-agovcima itd.? Dok se s jedne strane zamjenjuje vjera u pravoga Boga kao smetnje apsolutnoj čovjekovoj slobodi s vjerom u bezvjerstvo, a moderna psihologija i parapsihologija imaju zadaću da sve nadnaravne fenomene prikažu kao naravne i znanstveno utemeljene, na drugoj strani se potiče vjera u mnogoboštvo posredstvom hinduističkog samospasenja ili se planetarnom puku nude razni miksevi gnostičkih i sinkretističkih pokreta, sljedbi i sekti. Upravo u pojmu ateističke „materijalnosti“ i ideologiji zlatnog teleta bliska je poveznica ateizma i sotonizma. Kod jednog i drugog se glorificira čovjek.

Hrvatsko ispiranje mozga preko gospodjice darkerskog izgleda

U Hrvatskoj imamo sjajan primjer kako se protežira doktrina laicizma i ateizma kroz jednu ekstremno lijevu strančicu u kojoj osim njene predsjednice, ekološke feministice i ateistice Mirele Holy rijetko tko u Hrvatskoj može prepoznati još nekog člana stranke. Medijskom agresivnom propagandom od te minorne građanske skupine umjetno se stvorila respektabilna politička snaga. Umjesto da javnost osuđuje ćudoredno poljuljanu gospođicu Holy zbog nepotizma, medijski stroj u službi „Velikog oka“ od nje je načinio žrtvu, veličajući je kao milu osobu prepunu općeljudskih vrjednota. Gospođica Holy postala je „zvijezda“ medija, ona je tu kad god nešto treba obrazložiti i komentirati, a i ankete je maze. Zašto je tako? Zato što javno unaprijed odbacuje bilo kakvu suradnju sa strankama desnog konzervativnog svjetonazora, što ističe kako je za nju brak patrijarhalna institucija koja regulira odnose među supružnicima na način koji je njoj neprihvatljiv, a ako je već tu onda to isto mora vrijediti i za homoseksualne parove, što nikada nije željela imati djecu…Na još nešto treba posvetiti pozornost kod te gospođice! Na njenu vanjštinu. Na koga nas podsjeća?

Svu tu medijsku opsjenu sluša programirani um kršćanskog hrvatskog puka. No taj puk pod strašnim terorom medijske manipulacije živi u hipnotičkom snu pa se nećemo ponovo iznenaditi kada na sljedećim izborima opet glasuje za one koji imaju „želudčane tegobe“ kod svakog spomena imena Božjeg. U taj koloplet uskočio se i jedan od prvaka sindikata Vilim Ribić. Ne poznajući njegov svjetonazor apsolutno ga treba podržati kada traži prijevremene izbore, možemo ga i razumjeti ako ne želi glasovati niti za SDP niti HDZ, ali da u forsiranju nekog svog „novog kursa“ – trećeg puta protežira stranku Mirele Holi? Pa zar on uopće ne sluti da je ta strančica krajnje lijevo „društvo kćer“ SDP-a s kojime će ići u koaliciju ukoliko to rezultati izbora budu zahtijevali. O, blažene li prostodušnosti!

Svaki kršćanin mora znati da u današnjem desakraliziranom svijetu, u kojem laicizam, ateizam, ili lažni ateizam, tjera Crkvu u dijasporu i prisiljava ju da bude „malo stado“, kada se stječe dojam kako će u skoroj budućnosti istinski kršćani ostati još samo malobrojni posljednji pregalaci, najpogubnija je stara varka Sotone – uvjeriti čovječanstvo da on ne postoji. Jer ako on ne postoji, ne postoji niti pravi Bog.

S druge strane krajnje obazrivo treba gledati i na suvremenu ideološku smicalicu, na one ateiste koji u biti i nisu ateisti već masonska braća ili čak i sotonisti, a kažu za sebe da su antireligiozni, ili da su agnostici, da neki Bog postoji, ali ga oni ne mogu spoznati…

Ljubaznošću autora korišteni dijelovi iz knjige Tko želi razoriti Crkvu

Mladen Lojkić

Advertisement

Vijesti

DOTUR KANIBAL

Published

on

Svukud ima vakih kanibala – kaže Pepi na profilu I. Kotlar

Klinički centar Rebro. Čeka se prid ordinacijama u onon uskon dugačkon hodniku. Sidi se sa obe dvi bande a noge triba podvuć pod katrigu da se mere proć sredinon.

Jure Franić je dva puta prozvan i tek se na treće oglašavanje javija. Pasalo je dvi ure od podne. Uspravja se pospani starkeja sa nogama savijenin u kolinima.

Usta je noćas još u pola tri u svome Gornjen Segetu pa onda nanoge po ladnoći do Trogira. Tamo je na autobusnoj stanici malo odrima a onda vija za Zagreb na kontrolu.

Namišta robu prid ordinacijon ka da ide na raport kod pukovnika. Sestra ga priši, jer kasne a pacijenata je puno.

Dotur Tomić se nakratko udubija u njegove nalaze dok se ovaj nije skinija do pojasa i snimija EKG-a.

A sinoć se smrza dok se kupa na bokune prvo do pasa pa od pasa, kako se to već čini u kućama bez tekuće vode. Njegova Janja ga je natirala da opere i glavu, iako po njemu ni tribalo. Sad se čudi ča dotur gleda u te kartušine a ne u njega, kad se već opra i zapuca iz te dajine. Ali to van je Zagrebački dotur – oni sve znadu.

– “Dobro Jure gdje su ti nalazi krvi i mokraće, kao što se ovdje traži?”

– “Pa doturica iz Trogira mi ni ništa rekla, samo mi je napisala uputnicu.”

Dotur ga oslušnu, duboko diši, ne diši, iskašji se, normalno diši. Pregleda mu još crveni friž od vrata do trbuja nakon nedavne operacije tri baj pasa.

Provuka je traku od EKG-a kroz ruku kao telegrafista kad stane čitat poruku s vrpce. I sad bi Jure najradije da ga dotur potapša po škinama i da mu kaže: Starino idi doma zdrav si ko dren. A ko zna koliko dotura bi tako reklo, pogotovo kad je u stisci s vrimenon, a dođe mu tako neko iz vukojebine i to bez nalaza. Ali ovaj ni takav:

– “Slušaj Jure, idi u sobu pet neka ti učine komplet analizu krvi i mokraće hitno, reci da sam im to ja rekao, onda u sobu 12 da ti naprave eho srca. Kad budeš gotov donesi sve ovde. “

– “Ali doture meni autobus ide u šest uri, moran doma zbog Gurke.”

– “A ko ti je ta Gurka?”

– “Naša kravica, nikon se ne da pomust samo meni, “

– “Ma bićeš ti još večeras kući, samo požuri.”

Jure je obavija sve ča mu je dotur kaza i u pet se ponovo nacrta kod dr. Tomića. Bi je zadnji pacijent za danas. Cupka on nestrpjivo da krene kući, a dotur mu reče da ne brine da će ga on osobno odvest na kolodvor. Ponovo se udubija u nalaze i počne odmahivat glavon.

– “E moj Jure, moramo te odmah prikačiti na “holter” da vidimo što nam to govori tvoje ludo srce. Što je danas … petak? Evo sad ti ga stavimo pa ti stoji do ponedjeljka kad ponovo radimo. I ne smiješ putovati jer rezultati neće biti dobri. “

– “Ali doture moran ić, doli me čekaju i Gurka me čeka, a i neman ja kod sebe šoldi za u hotel.

A zna dotur dobro kakve su to muke. I sam je poteka iz jednog takvog brđanskog zaseoka. Zna da je jedina krava ka član obiteji. Ujutro se prvo pogleda u štalu vidit kako je ona, a čeljad će i samo kazat ako im čagod fali. A ča se šoldi tiče, to je zadnje ča od sejaka moš iskopat. Ono malo ča se zaradi od prodaje ode na ono ča se mora kupit: sime, lektrika, so, ćizme, kemija, likarije …

Jure se počea trest ka da sina šaje u rat. “Ma smiri se starino, sve ćemo polako rješiti.”, umiruje ga dotur. Pozva je glavnu sestru s pripremnog i pita je je li je slobodna ona soba za VIP-bolesnike. Slobodna je.

– “Eto, našli smo ti besplatan carski smještaj ovde na trećem katu. Znam da bolnička hrana nije neka pa je najbolje da jedeš “Kod Rose”, ulicu niže. Evo ti hiljadu kuna pa ćeš mi vratiti drugi put. A što se tiče Gurke pa valjda će je neko nekako pomusti. Samo ti javi tvojima da dolaziš u ponedjeljak.”

Jure je drhtavo izvadija neku praistorijsku Nokiju ča ju je posudi od susida Grade za ovu priliku. Pokušava ubost one botune debelin parstima, ka da vrhon postola probaješ naciljat bajam. I sve ubada po 2-3 gumba istovrimeno. Dotur mu otkuca broj da se ovaj više ne muči i dade mu mobitel na uvo. Javi se susid Grada i posli nekoliko razmina halo-halo, počmu se mejusobno pitat ko je to tamo, a ko je to vamo, iako su obojica već iz prve pripoznali glasove.

Konačno su se našli negdi u eteru, i obojica se zaprepastili ka da su se iznenada trefili negdi posrid Čukotskog mora. Jure nikako da rekne zoć zove, a zapravo bi ga najradije pita kako je Gurka. Vidi je dotur da se stari blokira pa mu je vazea telefon i Gradi lipo objasnija kad će Jure natrag i da to javi njegovima.

A doturu je svaki petak uglavnon taki, strka od jutra do navečer. Pozva je sestru da smisti Juru i kala se doli “Kod Rose” da napokon čagod toplo izide. Odspava je jedva dvi ure na trosidu u svon kabinetu i u devet počea noćnu smjenu viziton. Tu se dosta zadrža. To su pacijenti ča sutra ili prekosutra gredu na operaciju sarca.

Ponekon od njih će ovo bit zadnja noć.

Prestrašeni su i gledaju ka dica u doture, ka u svoje jedino spasenje. Sa svakin triba popričat, umirit ga koliko je to moguće. A nije lako gledat čovika u oči i obećat da će sve biti u redu, a sutra mu prisić grudnu kost i rastegama rastvorit prsa dok rebra krckaju, pa ogolit njegovo drhtavo sarce. Uzimajući to sarce u ruke uvik mu je prid očiman lik čovika kojen je sinoć da obećanje.

Još ka dite je od majke nauči mnogo o likovitin bijkama i čemu koja služi. Životinje nekad i same ćute ča triba uzet, a čovik triba naučit.

Tako su se on i majka snalazili na padinama divjeg Lukova bez dotura i veterinara. Kasnije, u Zagrebu je bilo i bojih študenata od njega, ali najboji doturi su postali oni ča su znali ličit i tilo i dušu.

Obilazeći redon bolesničke sobe dr. Tomić stiže i do VIP-apartmana. Učinilo mu se da je kamara prazna. Posteja niti nije taknita a Jure sidi u poluškurici do ponistre i gleda u noć. Brine o Gurki i ne more zaspat.

A onda se dotur dositija.

Upita Juru je li u selu ima nekog ča gaji lavandu? Pa Grada zimi hrani svoje koze suhon lavandon. Pozvali su ponovo susida i dotur mu reče da kravi da svežanj lavande i da se će se od tega životinja primirit i dat se pomust. Uru poslin je Grada javi da je Gurka pomužena i da ništa ne brinemo. Jure se ozari od sriće i dotur ga natira da legne u posteju. Zaspao je odma, pri nego ča se svitlo ugasilo.

U ponedejak ujutro su mu skinli holter. Tomić je pogleda rezultate i malo je izmni listu Jurinih likarija.

– “Eto tako starino, slobodan si i još si ti dosta dobar. Napisao sam ti da dođeš na kontrolu u oktobru da ne dolaziš po zimi kao sada. I nemoj da mi opet dođeš bez nalaza.”

A vidi doktor da Juri jopet čagod fali, ka da mu se ne izlazi iz ordinacije.

– “Pa šta je sad Jure, jedva si čekao da odeš kući?”

– “Dva dana gledan ono veliko kupatilo ča ga zovete džakuzi, a zbog holtera se nisan smi kupat. A u životu nikad nisan lega u kadu.”

– “Hahaha Jure moj, evo vrati se gore i banjaj se do mile volje, dok ti ne krene autobus.”

I tako se Jure nabanja ka nikad u životu. Ispritiska je one botune na džakuziju ka da je u kokpitu eroplana. Kad se vratija Gurka se iznenadila kako mu je posvitlila koža, a Janja mu reče da je 20 godišta mlaji. E to su ti Zagrebački doturi, oni sve znaju boje od nas težaka.

Poslin dva miseca na adresu bolnice stiže poveći paket – piše za dr. Tomića. Dotur je otvorija paket a u njemu veliki pravokutni komad slanine ravan ka zrcalo. A koža na poleđini slanine oslikana u nekin živin kolurima i vidi se prilipi planinski pejsaž. U zasebnoj kuverti Jure se puno zafaljuje, pozdravja ga i vrača one pozajmjene pineze. A tu se našao i list iščupan iz sredine đačke teke na kojoj je olovkon pisalo:

“Dragi doture, ovu slaninu je opiturala moja Janja neotrovnon farbon. Ako vam se slika sviđa, kad izite slaninu, ostružite mast i obe bande triba premazat vrućin voskon od čela ili bezbojnin imelinom za postole. To van je poklon od moje kućne slikarice, jer ste me pomladili. Puno vam fala na vašoj dobroti i vidimo se u oktobru. Pozdrav od Janje, Gurke i Jureta.“

Dr. Tomić je kirurški precizno odilija slaninu od kože i postupija po uputi. Kožu je uokvirija i zakačija na zid ordinacije. Ma nema ko ne bi pogleda tu velišku lipu sliku veselih kolura. A onda bi se dotur pofalija:

– “To je koža od mog pacijenta sirotog Jureta, poslala mi njegova žena jer sam se potrudio oko njega. A jadnik se kupao kod nas sve dok mu koža nije skroz pobjelila. Ma bilo je tu i dobre njegove slanine, ali sam je odvojio i pojeo.”

Tako su najbojeg dotura na Rebru nazvali dr. Kanibal.

Kako tek ostale doture zovu? Neki judi će uvik bit dokaz da nije sve postalo posal, profit i interes.

Pepi

Continue Reading

Vijesti

Muftiji Zukorliću: “Ljuta sam jer smo mnoge stvari ostavljali za sutra… dok si ti žurio!”

Published

on

Sjećanje na jednog od najvećih sandžačko-muslimanskih intelektualaca, bivšeg muftiju, za Sandžak i Srbiju, Moamera Zukorlića u dirljivom govoru …

Efendija Muamer Zukorlić, teolog i političar, bio je pravi vođa svoga naroda i pučki tribun u Sandžaku ali i šire, umro je iznenadnom smrću u studenom 2021. godine.

Godine 2010. Zukorlić je formirao Bošnjačko nacionalno vijeće, te bošnjački narod proglasio konstitutivnim. Kad tijela države Srbije nisu priznala BNV, on je dao slijedeću izjavu:

 »Igranje Sandžakom znači poigravanje sa ovim dijelom Srbije. Država je kao zgrada u kojoj stanari mogu da se vole ili ne vole. Ukoliko većinski stanari odluče da zapale jedan stan, rizikuju da se upali cijela zgrada. Zato se nije igrati sa vatrom. Ili će nam svima biti lijepo, ili će vatre biti do vrha. Samo naša kuća gorjeti neće.«

Poslušajte dirljiv govor u spomen na velikog muftiju…

Continue Reading

Vijesti

U slučaju da niste čuli, MSM sada priznaju da je Ukrajina proxy CIA-e!

Published

on

U slučaju da niste čuli, MSM sada priznaju da je Ukrajina opunomoćenik CIA-e.

To znači da Putinova invazija na Ukrajinu NIJE bila neprovocirana i da su SAD ekspanzionisti koji ruše suverene nacije radi geopolitičke dobiti – piše na X profilu @WarClandestine.

SAD su donijele rat Putinu pred vrata.

Što znači da je svaka stvar koju su vam zapadni mediji rekli o ratu u Ukrajini bila utemeljena na laži. Sve analize koje ste čuli od pompoznih MSM govornika temeljile su se na pretpostavci da je Putin to učinio ničim izazvan, samo zato što je “doslovno Hitler”. Ništa od toga nije bila istina.

Ispostavilo se da su Putinove optužbe da zapadne obavještajne službe kontroliraju Ukrajinu bile točne, stoga je njegov napad više nego opravdan. Zamislite samo da je Rusija financirala nacističke milicije u Kanadi, započela građanski rat, svrgnula vladu, zatim uspostavila vlastiti marionetski režim, zatim postavila ruske obavještajne baze i biolaboratorije po cijeloj našoj sjevernoj granici. Svaki bi Amerikanac tražio da se Kanada i Rusija sravne s zemljom. Pa to je upravo ono što su SAD učinile Rusiji i ljute su.

Rusija je pokušala ući u NATO, odbijeni su. Rusija je pokušala pregovarati nenasilnim sredstvima za rješavanje sukoba, što im je odbijeno. Rusija je UN-u pokušala iznijeti svoje pritužbe zbog američke proizvodnje biološkog oružja i špijunaže, što je odbijeno. Rusija je pokušala ići diplomatskim putem, a Zapad je samo vikao “ruske dezinformacije”, a oni su bili ti koji su gurali dezinformacije.

Zapad se također potrudio cenzurirati neovisne novinare poput mene koji vam to govorim od prvog dana, jer da je javnost cijelo vrijeme znala ovaj detalj, ne bi podržali slanje naših dolara poreza tamo.

Ovo će mnogim Amerikancima biti teška pilula za progutati, ali Rusija nije negativac u ovom scenariju. Zapad je, a nije ni blizu.

Što prije svi to prepoznamo, prije ćemo moći počistiti nered.

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved