Connect with us

Istaknuto

Štorice iz Proštine

Published

on

Dr Ante Ciliga, alias Tone Valić

Uvod

Mila braćo, Proštinari i Istrijanci

Kad mi je doša ti pensir u glavu, moje srce je ulovila nika slatka teplinja: da ću se ja tako ne samo najlipše odužiti mojen  istrijanskemu selu, ko me je rodilo i zgojilo, s kin smo se toliko puti skupa veselili i plakali , štroligali i pensali, negor ću ja tako i najsrdačnije, najmilije pominjati se š njin iz moje daljine. A za takovon skupnom besidon, za takovin razgovoron čezne duša moja…

Mali je uvo libar, mala stvar, ma ni mi lako bilo napisati. Čuda lit san pensa o uvih stvarah: mir svoj i komoditet san mora više puti zgubiti,  ko san stija skupiti material, oživiti uspomene, i napisa san uve  štorice s dosti muke. Ma meni ni niš teško, bolje reći , niš mi ni ža, samo kad san hi  moga napisati, kad san moga, u duhu , u mislin, u pismi biti s vami i za vas. I ja se zafalin Nezavisnoj državi Hrvatskoj, da su u njoj mogle biti napisane uve “Štorice iz Proštine“ magari san bija u  teškom položaju.

A vas mila braćo i stariji, pozdravin od sveg srca moga i ustajen vaš virni, ljubeći vas, brat i sin Tone Valić

Jasenovac,10. žetvenjaka 1942.lita

Štorice i zašto je odlučio napisati na čakavskom dijalektu

Ante Ciliga bija je  sin Istre, istarskih Hrvata, naše pomalo trde , čakavice, koja je najstariji dijalekt hrvatskega zajika. Zato  sam se odlučila da i ja čakavskim dijalektom  opišem Proštinu i Ciligine Štorice iz Proštine, kako i on,  koji je Štorice napisa u  logoru Jasenovac.

„ Kad mi je doša ti pensir u glavu, moje je srce ulovila nika slatka teplinja: da ću se ja tako  najlipše odužiti mojen istrijanskemu selu, ko me je rodilo i zgojilo, s kin smo se toliko puti skupa veselili, plakali, štroligali i pensali.

Za takovon besidon i razgovoron čezne duša moja….Progovoriti z onima ki su stari, forši zapoštani,  ki u saminji po kantunih naših ognjištći  side, moja duša želi. Kad na njih promislin, kin je življenje bilo najteže, da će se forši  jeno malo nasmijati i razveseliti kada budu čuli ove Štorice iz Proštine na svon dialetu, za njih je uvo u prvon redu i napisano“ ( str. 10, 11)

Iz velikog poštovanja prema starijim članovima kućanstva, jer stare se u to doba poštivalo Ante Ciliga napisao je svoje Štorice na dialetu.

 Proština je kraj kega pametim iz ranega ditinjstva. Rojena san u Puli, ma sam z mamon i braton više bila poli Nona dok smo bili mali. Alora iz Pule bi kurijeron došli do Marčane i ontar priko Drage na noge, priko Mutvorana do Cokuni. Ni  bilo  švalta, bilo je  put pod noge.

Mutvoran se vidija di god se uputiš na Proštinu. Na vrh briga Crikva i zvonik bili su putokaz za Proštinu i njena sela Cveki, Cokuni, Mutvoran, pa priko Funde do Peruški, Jovići, na Križ, Male i Velike Vareške i  Šegotiće  , do Pavičini i Kavrana zgor Budave.

„Tu je prid  Krnicon, hodija gorinji kunfin Proštine, jedini, ki je ima izlaz po ravnoj zemlji. Južnu stranu kunfina delalo je more, Kvarner, ud Budavskog zaliva do spod Peruški, sprida Krničkega porta“ ( str. 15)

Kanal od Budave do spod Mutvorana „ bija je ne samo geografski i komunski kunfin, ma i gospodarski i kulturni“( str.15)

Ono ča je bilo prima Puli bila je ravna i dobra zemlja z desetak velikih  i bogatih seli, čiviliziranih, aš su bili bliže gradu i u svaken je bila velika i lipa pučka škola.

S druge gorinjega parta  Kanala ili Drage, u Proštini bilo je malo zemlje u škrapami, zemlja slaba škaljasta. Sela su bila zapuštena, siromašna bez škole.

Na Proštinsken partu  spod  Mutvoranskega vrha hodila je  bila česta od Marčane priko Drage, kroz Proštinu do Krnice.

Moj Nono barba Ive Volar, tako su ga zvali, bija je štiman na ciloj Proštini. Nediljon na maši sidija je na oltaru. Vajka miran, zna je govoriti mojemu ciju : „ ne sin moj, ne kleti!“, aš  kletva je bila veliku grih.

( Kada sam istraživala Proštinsku  bunu naišla sam u knjizi prof. Miroslava Bertoše gdje ga spominje, kako je ispratio marčanskog fašista pretučenog Ivana Deprata do Lamuća (lokva) i pustio ga da pobjegne u Marčanu bez težih posljedica.)

Da takov je bija moj Nono, vajka s krijancijon i na miran način sve rješavati.

Živilo se teško, siromaština velika. Nonova hiža bila je velika, on je bija malo veći gospodar. Za vrime Austrije bija je i KUK marine, mornarici Cara Franje Josipa četiri lita, se vero navadija kušeljati po njemački,  čitati i pisati.

Prababa je bila za to vrime internirana u Moravsku, di je čuda seljana puštilo svoje kosti, a njoj je umrlo dvoje dice. Kada je gvera finila tornali su se u prazne hiže, zapuštenu zemlju, a još hi je i španjola dočkala , pa je još dice poumiralo. I sam Ciliga bija je interniran u Moravsku i tamo hodija u školu.

Kada je  Nono doša doma pokle prve guere, oženija se i ontar je došla Italija. U komune di Dignano kamo je Proština spadala da je zahtjev za otvoriti butigu u svojoj hiži. Vlastima je reka da on u fašio ne gre, da će plaćati tase i da će i oni imati koristi i selo i seljani će imati butigu. I tako su mu dali dopuštenje.

Imati blago, ovce, kravu, vola, bilo je pravo bogatstvo, zato u Istri pojam blago za životinje ima dvojako značenje, blago= bogatstvo i blago=domaća životinja.

Povidala mi je mama, kada bi pošla u Dragu čuvati ovce, baba bi joj prontala u boršu od tele, marendu, kruha, malo pancete, koje kuhano jaje i kušćić kobasice, kako koji dan. Sused mali Bepo ni ima marende.  A  brižan Bepo bi je pita:“ ča ti je baba prontala danas?“ pa bi mu mama dala svoju marendu. I forši je to bilo sve ča je ti dan ija. Bili su siromahi, malo zemlje i par ovac. Hiža in je bila, doli štala, a gori kamara di su svi bili i šufit pun miši. Pa bi svako toliko zaprli mačku na šufit da ga učisti od miši.

Ti sused Bepo je pokle rata doša živiti u Pulu. Je bija dite palog borca. Mene je mama vadila  da kada vidim njene seljane u gradu da in se lipo javin i pozdravin. Tako san par puti vidila barba Bepa, ja bin ga pozdravila, a on bi pita:“ ma čigova si ti mala?“. Pak  bin mu ja povidala „ od Marice Volarove“ A on bi mi reka „ a ben neka si“ . Kada bi došla doma ontar bi mami još z vrata vikala, „ mama san vidila barba Bepa ben neka si“. To je tako jena anegdota iz tega vrimena.

Najviše san volila kada bi se uvečer stariji sili oko ognjišća, a Nono  bi  hita fraške na oganj, a one bi zaiskrile črvenin iskricami i lipo pucketale. Ja bin se sila nonu u krilo, on bi me cunca, pa bin zaspala.

Cu, cu na konju, brala Baba lobodu,

Slala Dida po vodu, ni ni Dida , ni vode

Pošla ga je iskati,našla ga je za grmom

di se igra s divojkon, udrila ga palicon ,

hodi Dido  staricon, con, con con

Tako su nikada nas dicu cuncali naši nonići na kolini.

Siromašna  zemlja ni mogla prihraniti velike  fameje, pa su muški delali  u Arsenalu u Puli, u kavan ( kamenolomima) i finta u  rudniku u Raši. A najviše  se domišljan japlenica (vapnenica). Danima su japlenicu slagali, kamenje visoko. Po boškami  se siklo  driva i pokle se palila japlenica dok se ne bi kamenje postalo živo vapno. To bi se živo vapno pokle gasilo u vodi.

Najviše japlenica bilo je u Peruški, Šegotići i Pavićini.

Bilo je veliko rivalstvo između   Krničara i Proštinari.   Proštinari  su bili  siromašniji , a Krničari , bogatiji (usp. Valić, 1944: 43-61). Pak, se to kambijalo razvojen  Pule  krajen  19. i  početkom 20. stoljeća kada su muški hodili na žurnadu  u Pulu „Prija su svu Budavu držali bogati pošidenti iz Krnice: Mandušići, Barušići, Škabiči! Ma za zadnjih pedeset lit Proštinari su sve to otkupili i ud siromahi bi postajali i oni po malo kmeti.” (Valić, 1944: 18)

„Proštinari i drugi siromahi morali su čuda  lit delati za Krničare,  na treti parat ili na štancijami . Se je danas, fala Bogu to dosta gambijalo i pošteni poljodelci drže veliki parat zemlje u svojih rukah, ma tantor krnički palaci i danas govore, koliko pota i žulji proštinarskih, težačkih u te palace ugrajeno.“

I kako su u Krnici plovanu (župniku) ukreli tri kokoši on je za urtu plovaniju stija tornati u Mutvoran. „Sjedište župe, prestolnica plovanije gre jopet na svoje staro, zakonsko i pravo misto  u Mutvoran“ se jadija plovan.

Zanimljiv je primjer izbora dana fešte između dvije svetice mutvoranske crkve , svete Marije Magdalene  na 22. žetvenjaka i svete Marije od Luzara  u prvu nedilju miholjšćaka,  čije je slavljenje tradicija u mutvoranskoj crkvi.

Razlog izbora svete Marije od Luzara Ciliga oprezno („forši i zato”) objašnjava time što: „sveta Marija od Luzara dojde u jesen, kad ima novega vina i šenice, a Marija Magdalena dojde u srid lita, i prija trgadbe i prija žetve” (Valić, 1944: 58).

Ciliga nije izdržao da ne bocne Matu Balotu sa kojim se bio sukobio, pa ga je opisao u zadnjoj  štorici kroz lik marčanskog študenta Ive Bratovića.

Mati Katica dobila je Ivi, kada se vidilo da mu škola dobro gre,  štipendiju ud komuna, pet fjorini na misec. Ive je ima meko srce i njegov osjećaj i ljubav za selsko življenje bili su jači fintar i od unih ča su ustali doma. Dok je bija u školah u Pazinu Ive ni požalija da je poša u grad. Aš Pazin se nalazi usrid Istrije, ukružen ud svih strani z seli, sam je mali gradić, kakor malo veće bolje selo, malo veća Marčana  ili Krnica.

Ontar je došla velika gvera 1914-1918 i Ive je čuda grdega prova. Svoje muke je dobro  podnosija,. Ma kada su  u litu 1918 njegova mati, baba i mala sestra doma jako gladovale, on to već ni moga gledati, pa je promislija da nikada više siromah neće biti. Pokle ribaltona 1918, odlučija je finiti univerzitet u Muravi. Njegovi pretelji kako napredni, izlazili su iz katoličke vire i prelazili u protestantsku,  niki anke u bezvirce i ateiste, a on je pasa na pravoslavnu viru.

Istrijanci ki su bili u Jugoslaviji, bili su  više  za Srbe, nego za Talijane, ma stešo nisu mogli kapiti to njegovo pravoslavlje.

Kada je finija škole torna se zajno u Zagreb. Dobija je misto profešora na đinaziji. Ma Hrvati su grdo gledali na nj ča je pasa na srpsku viru, pa se da primistiti u Beograd. Tamo se uženija, za pet lit posta asistent, a pokle i profešur beogradskega univeržiteta. On se već bija diga iz siromaštva, pak si je moga dati malo lušece da se zanima i pulitikon. Ne previše, ne maša oštro, ma u  pravoj miri. On je već vidija da za štimanciju triba i to imati u življenju. Njegovoj ljubavi za selo i njegovoj srpskoj orijentaciji je to jušto pasala Srpska zemljoradnička stranka.

Ma on se u Beogradu ni smoga do kraja udomaćiti. Deset li pokle posta je, kako najvećin parton Istrijanci  u Jugoslaviji pristaša Hrvatske seljačke stranke. Zadnjih lita Jugoslavije usobito je  istica da je Hrvat.

On je svoju dicu, 4 sina  rojenu u Beogradu i krštenu u srpskoj viri, vodija u Istriju, neka bi se navadili istrijanskemu govoru, upoznali očevu starinju i poljubili istrijanski narod. Vodija hi je i u Zagreb, da bi upoznali i dobili hrvatski duh. Ma sve to ni ga do kraja kuntentalo.  Ud svih onori, priznanja, on se sjajija kakor misec, razdebelija kakor bačva. Ma jopet  se ćutija sam u tujen svitu, kako da je u pustinji.

„Ja san seljak, a ne gospodin“ bi zna reči, „čeznen za mojin poljen i stinon, boškon , arijon i moren“

Kad je bila usnovana 1939 lita Banovina Hrvatska on se torna  u Zagreb, pasa je nazad na katoličku viru, a dicu je prikrstija na katoličanstvo.

Tako se Ciliga oprostio od svojega pretelja Balote kemu je Istrija falila za vajk, a njega  Ciligu  bi „ srce  ulovila nika slatka teplinja“ kada bi se domislija na svoju Istriju i Istrijance.

Lili Benčik/hrvatskepravice

Istaknuto

Uz čestitku za Dan državnosti

Published

on

Hrvaticama i Hrvatima, jer je Hrvatska  prije svega država hrvatskog naroda, a uz Hrvate i 22 nacionalne manjine i ostalim hrvatskim državljanima čestitam Dan državnosti!

Nakon povijesnih lutanja, pogrešnih saveza i tragičnih uključivanja u druge države, Hrvati su uz ogromne žrtve i danak u krvi izborili svoju samostalnu državu Hrvatsku.

Dr. Franjo Tuđman, prvi predsjednik samostalne države Hrvatske rekao je;

„”Imamo svoju Hrvatsku, naša je i bit će onakva kakvu sami želimo i nećemo nikom dopustiti sa strane da nam propisuje kakva ta Hrvatska treba da bude!”

Nažalost Hrvatska za mnoge nije bila željena država. U njoj živi još dosta onih koji je ni nakon 34 godine ne podnose i ne mire se s njenim postojanjem.

A ni Hrvatima nije onakva kakvu su željeli i očekivali. Dopustili su  da njome vladaju  stare jugoslavenske strukture,  njihovi nasljednici i sljednici uz europske i svjetske asocijacije i moćnike.

Imamo Hrvatsku, ali nemamo državu kojom vladaju Hrvati koji su je željeli, nego oni kojima nije stalo do njenog razvoja kao države hrvatskog naroda, koji  zloupotrebljavaju ljudska i manjinska prava i nameću svoj identitet, negirajući pravo Hrvatima na njihov identitet.

Nepravedna i netransparentna privatizacija, mediji u sumnjivom i netransparentnom vlasništvu, korupcija, nepotizam i sveopće urušavanje životnih vrednota, uzroci su nezadovoljstva i iseljavanja.

Hrvatska je nažalost podijeljena, pa se državotvorni i suverenistički Hrvati moraju za njeno uređenje tek izboriti.

Nakon detuđmanizacije 2000. razoreno je sve  što predstavlja hrvatsku državotvornost od strane vladajuće koalicije 2000. godine na čelu sa premijerom Ivicom Račanom i dva mandata predsjednika Stjepana Mesića!

Stjepan Mesić kao predsjednik države i vrhovni zapovjednik oružanih snaga razorio je pobjedničku Hrvatsku vojsku. Umirovio je 12 hrvatskih generala, raspustio sve ratne postrojbe i ostavio Hrvatsku bez obrane.

Iz osobnog animoziteta i mržnje prema prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu otvorio je javno stranom novinaru predsjedničku arhivu, što je postupak bez presedana u čuvanju državnih tajni i spisa. Te je spise zatim neselektivno dijelio Haškom tužiteljstvu, kojemu je bio tajni svjedok u procesu protiv Tihomira Blaškića. Takvo ponašanje suprotno je ustavnim dužnostima i ovlastima Predsjednika Republike, po članku 94 i članku 105 Ustava RH. NN 85/2010  

Predsjednik Republike odgovoran je za povredu Ustava koju počini u obavljanju svojih dužnosti. U slučaju Predsjednika Mesića svoju ustavnu obvezu nije ispunio ni Hrvatski Sabor, ni Ustavni sud, jer nisu pokrenuli postupak o ocjeni ustavne odgovornosti Predsjednika države.  Ustavni sud je po članku 129 dužan pratiti ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvijestiti Hrvatski sabor i odlučivati  u skladu s Ustavom, o odgovornosti Predsjednika Republike.

Znači da su u ovom Mesićevom ponašanju zakazale tri institucije hrvatske državnosti;

Predsjednik države svojim neustavnim ponašanjem, Hrvatski Sabor i Ustavni sud koji uopće nisu ni  pokrenuli postupak ispitivanja odgovornosti Predsjednika države.

Ivica Račan  kao predsjednik Vlade bio je odgovoran po članku 113 Ustava RH za rad Vlade i  gospodarski  razvitak   zemlje.

Prodajom  državnog bogatstva, zlatnih poluga, dokapitalizacijom Banaka iz Proračuna, a zatim njihovom prodajom,  narušena je  financijska i gospodarska  stabilnost i  sigurnost države.

Tako su Hrvati birajući nesposobne i politički neodgovorne stranke i pojedince kojima nije stalo do hrvatske sami sebi nažalost „uredili“ državu.

Međutim, Hrvatska je prekrasna zemlja sa bogato očuvanom tradicijom i kulturom, zemlja u kojoj pored hrvatskog naroda u suživotu mogu lijepo živjeti svi drugi i drugačiji, naravno uz uvjet da  je vole i poštuju kao svoju državu izgrađujući hrvatsku naciju!

Lili Benčik/ hrvatskepravice/ domoljubni.hr

Continue Reading

Istaknuto

Laži i obmane Stjepana Mesića i družine u Kumrovcu 2024.godine

Published

on

„Dan mladosti“ okupio je u  Kumrovcu  posjetitelje prosječne životne dobi od 89 godina!?

Kaže drug Stipe u svom govoru u Kumrovcu da komunizma nije bilo, da je to bila NOB?  Piše li to drug  Stipe, neku novu povijest NOB-a u kojoj negira ulogu Josipa Broza Tita  kao predsjednika KPJ u vođenju NOB-a.?

„Oni koji revidiraju povijest, moćni i preglasni trebali bi objasniti tko je ubio 80 000 ljudi, žena i djece u Jasenovcu samo zato što su različiti.

Katolička crkva u Jasenovac na dan obilježavanja proboja pošalje jednog svećenika, dok na Macelj dođu brojni biskupi, svećenici i časne sestre.

Mi imamo statističke podatke koliko je za vrijeme NDH u četiri godine ubijeno antifašista i ja ne znam o čemu oni misle kada govore o spomeniku žrtvama komunizma.

I tu nema komunizma: BILA JE TO NOB!

Kakve “žrtve komunizma” kada komunizma tada nije niti bilo…

Bila je to samo borba za čovjeka – BORBA ZA SLOBODU!“

Nas pionire osmoškolce učili su u  školi u Jugoslaviji  da je avangarda radnika i seljaka, Komunistička partija Jugoslavije na čelu sa drugom Titom povela narode i narodnosti Jugoslavije u Narodno-oslobodilačku borbu! Mi smo kao osmoškolci znali cijeli tijek NOB, sve ofenzive, a sada bivši predsjednik lupeta da nije bilo komunista, da je to bila NOB.

To je neki novi drug Stipe!? Od komunista, do ustaše. Od negiranja Jasenovca do optuživanja za Jasenovac. Od veličanja Tita, do negiranja Tita! Čista manipulacija, obmanjivanje javnosti , a vjerodostojnost nula.

Kako on voli tužakati zbog izgovorene riječi, neka samo tuži, pa ću mu na sudu predočiti tone knjiga u kojima piše da je pripremajući oružani ustanak, Politbiro Centralnog komiteta KPJ  u Beogradu  27. lipnja 1941.donio odluku o osnivanju Glavnog štaba Narodno oslobodilačkog pokreta Jugoslavije , za čijeg je zapovjednika imenovan generalni sekretar KPJ, Josip Broz Tito. KPJ je službeno odlučila donijeti odluku o pokretanju oružanog ustanka 4. srpnja, dan koji je kasnije u SFRJ slavljen kao Dan borca. Žikica Jovanović Španac ispalio je prvi hitac 7. srpnja, na datum kasnije proglašen Danom ustanka u SR Srbiji. 12. srpnja KPJ je proglasom pozvala narode Jugoslavije na oružanu borbu.

Članovi Glavnog štaba, uz Tita, bili su članovi Politbiroa KPJ: Milovan Đilas, Edvard Kardelj, Rade Končar, Franc Leskošek, Ivan Milutinović i Aleksandar Ranković, te istaknuti komunistički vođe Sreten Žujović, Ivo Lola Ribar i Svetozar Vukmanović- Tempo.

Vrhovni štab od kraja siječnja 1942. boravi je u Foči. Tu je donesena odluka da se uz partizanske jedinice, koje su pod kontrolom komunističke partije preko komesara i zapovjednika, koje imenuje Vrhovni štab, prime i četnici, koji su samo kokardu na kapi zamijenili sa crvenom zvijezdom.

Četnička zlodjela opisao je Adil Zulfikarpašić u  knjizi “Put u Foču”. Adil Zulfikarpašić bio je visokopozicionirani član  partizanskoga pokreta, koji je putovao u Foču na sastanak s Titom u Vrhovni  štab. Na putu je saznao da su mu četnici ubili brata i počinili strašne pokolje muslimana;“ Tu na mostu je izvršeno klanje muškaraca – objašnjava nam Božović – kapetan Sergije Mihajlović i komandant mjesta prota Vasilije Jovičić naredili su, da se svi muškarci muslimani pohapse. Poslije su svi oni koji su bili veći od konjičkog karabina poklani. Ali ljudi su ubijani svuda: i po kućama, dvorištu, ulicama. Kasnije je red došao na žene i na djecu. Drina je izbacivala leševe. Da se to spriječi, razrezivali bi im trbuhe, onda bi tijela potonula.“

„Mi ne možemo voditi protusrpsku politiku, u našoj vojsci nalazi se preko 95% Srba“ rekao mu  je Tito kad je  tražio njegovu intervenciju za ovaj slučaj.

„Ali to nije protusrpska politika.To je protukoljačka politika“   rekao mu je Zulfikarpašić,

„Ti izgledaš slabo, ti treba da se ispavaš i odmoriš“  odgovorio  mu je Tito opraštajući se.

Očito drug Stipe računa na kratko pamćenje i nepoznavanje povijesnih činjenica.

Čisti  povijesni revizionizam za isprane mozgove,  jer treba skinuti odgovornost komunista za počinjene zločine.

Pa da njega i javnost  malo podsjetim na  povijesne  činjenice: i to logičnim slijedom:

1.Tko je vodio Narodnooslobodilačku borbu 1941-1945.godine?

Komunistička partija Jugoslavije

2. Tko je vodio Komunističku partiju Jugoslavije?         

Josip Broz Tito

3.Tko je bio doživotni predsjednik Jugoslavije?

Josip Broz Tito

4.Tko je bio vrhovni zapovjednik Jugoslavenske vojske JNA?

Maršal Josip Broz Tito

5.Tko je vladao u Jugoslaviji , koja stranka?

Komunistička partija Jugoslavije, sa predsjednikom Josipom Brozom Titom

6.Koji društveni sistem je vladao u Jugoslaviji?

Komunistički sa Komunističkom partijom na čelu, koji su preimenovali u -socijalistički. Na 6. kongresu u Zagrebu 1952. Komunistička partija Jugoslavije -KPJ, promijenila  je naziv u Savez komunista Jugoslavije- SKJ.

7. Što je bila Narodnooslobodilačka borba?

Oslobodilački rat i komunistička revolucija za novo  komunističko društveno uređenje.

I nakon ovih nespornih povijesnih činjenica, koje su im naravno dobro poznate, kako uredništvo portala sabh.hr može onakve Mesićeve nebuloze uopće objaviti? Pa to je ponižavanje Josipa Broza Tita, a ne njegovo veličanje. Sam sebi proturječi u reviziji povijesti NOB-a kojom  se kao ponosi.

Od kuda Stipi to negiranje uloge Komunističke partije Jugoslavije-KPJ?  

Negira Stipe komunizam zbog zločina, zbog Rezolucije EU Parlamenta od 19.9 2019. koji je komunizam kao totalitarni režim i način vladanja izjednačio sa fašizmom i nacizmom.

Dokumenti pokazuju da je KPJ u poslije ratnoj  vladavini znatno ograničila građanske i političke slobode, privatno vlasništvo, slobodno tržište, i  potiskivala je tradicionalne vrijednosti poput religije i nacionalne/etničke baštine. Svi oni koji tu politiku nisu podržavali ubijani su, bili  progonjeni politički i sudski.

Evo  drug Stipe ne zna za žrtve komunizma ;“ ja ne znam o čemu oni misle kada govore o spomeniku žrtvama komunizma“, ali zna za žrtve „antifašiste“. E sada me zbunio,  ja više ne znam na koje to antifašiste misli drug Stipe, ove kameleone kao što je on ili ove borce NOB-a rođene nakon završetka NOB-a iz SABA RH?

Poznate su žrtve 2.svjetskog rata, iako ih ex komunisti kao on umnažaju i multipliciraju, ipak se istina probija.

Zločini komunizma koje drug Stipe negira itekako su dokumentirani u Martirologiju don Ante Bakovića (Goražde, 4. srpnja 1931. – Zagreb, 26. siječnja 2017.) Ovaj hrvatski katolički svećenik i hrvatski domoljub  u bivšoj državi robijao je ukupno deset godina, u sedam zatvora , a kasnije je djelovao kao publicist, novinar, reformator i demograf.

 Punih 17 godina radio je na enciklopedijskom izdanju Martirologija, u kojemu je na 1100 stranica iznio dokumentirane podatke o 664 ubijena svećenika i mučenika Crkve u Hrvata u vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća.

Napisao je i knjigu Drinske mučenice u kojoj je opisao svoje osobno svjedočenje o mučeničkoj smrti časnih sestara koje su beatificirane 24. rujna 2011. u sarajevskoj dvorani Zetra,

Okružni narodni sud u Zadru osudio je 28. prosinca 1946. zemljoradnika Josu Begonju iz Privlake (Zadar) na dvije godine lišavanja slobode s prisilnim radom i dvije godine gubitka političkih prava zbog “kriv. djela protiv općih narodnih interesa”, jer je u ljeto 1946. govorio među narodom da mu se ukazala Gospa, “u namjeri da stvori kod drugih uvjerenje o nesigurnosti današnjeg poretka, a u cilju ometanja napretka, obnove i izgradnje naše zemlje, te stvaranja nepovjerenja prema našoj narodnoj vlasti i u cilju ličnog korišćenja”. Mate Rupić, Vladimir Geiger (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Dalmacija, Slavonski Brod – Zagreb, 2011.

Franjo Habulin pak ne poznaje povijest ni NOB-a ni kasnije, pa tvrdi da se gradilo bratstvo i jedinstvo. Vidjelo se na djelu to bratstvo i jedinstvo u velikosrpskoj i JNA agresiji 1991-1995.

Drug Franjo Habulin, predsjednik SABA RH, „borac“ NOB-a , rođen 1957.godine priča nebuloze u svojoj reviziji povijesti, pa tvrdi da se  „Za Tita se gradila i živjela demokracija svaki dan u pravnom i pravednom društvu izgrađenog SOCIJALIZMA.“

To „demokratsko, pravno i pravedno društvo“ je ubijalo politički nepodobne, neistomišljenike po svijetu, a zadnje je je bilo 1989. godine kada je u Njemačkoj ubijen Anto Đapić, stric hrvatskog političara Ante Đapića iz Osijeka.

To „demokratsko, pravno i pravedno društvo“ je 1. studenoga 1978. osudilo studenta Jakoslava Davida Rojnicu, na tri godine Golog otoka, na temelju iskaza dvoje svjedoka da im je dao nekoliko brojeva lista ‘Nova Hrvatska’, a jednom od njih i knjigu Ive Rojnice.

To „demokratsko, pravno i pravedno društvo“ „priuštilo“ mu je tortute, batinanje, liječenje elektrošokovima u zatvorskoj bolnici i besplatan „boravak „u logoru na Golom otoku.

Jakoslav David Rojnica odlučio je 2019. napisati knjigu  jer je želio ukazati na činjenice i napisati istinu, najviše zbog mladih koji trebaju znati istinu kako se povijest ne bi ponovila.

Jakoslav Rojnica predstavlja 100 tisuća ljudi koji su osuđeni za slične krimene. 30 tisuća presuda je doneseno, a točan broj  ljudi koji su netragom nestali , bačeni u jame, fojbe nikada se neće saznati, jer je jugoslavenski režim strahovladom sprječavao ljude da svjedoče.

„Druge države otvaraju granice, a mi smo naše okovali od susjeda, k tomu državni establišment DAN POBJEDE naziva okupacijom.“ Nastavio je drug Habulin svoju povijesnu „edukaciju“.

Nevjerojatno je kako se može ovako na očigled lagati i manipulirati? Hrvatske granice nisu zatvorene, putuje se samo sa osobnom iskaznicom, granice su čak  i previše porozne, pa ih ilegalno prelazi na tisuće migranata.

Ne kaže se uzalud da je komunizam sazdan od laži i nastao na laži. Samo ova dva primjera drugova Mesića i Habulina dokaz su točnosti te definicije.

Jugonostalgičari, jugofili, titoisti i komunisti nikako ne žele priznati da su u ime komunističke ideologije počinjeni masovni zločini. Da oslobođenje od fašizma i nacizma u komunističkim zemljama nije donijelo slobodu, nego nove progone, nove logore, nove zabrane i ograničavanja slobode i ljudskih prava, samo u ime neke druge ideologije. Rasni zakoni zamijenjeni su ideološkim. Tko nije prihvatio komunističku ideologiju bio je meta te „slobode“.

U ime te slobode ubijeno je 536 833 ljudi, bačenih u jame, rudnike i neobilježena grobišta na više od 940 lokaliteta u cijeloj Hrvatskoj po popisu MUP-a  i  oko 600 po slovenskoj evidenciji.

I da nije kako drug Stipe kaže „krivca za zločine koji su se dogodili na kraju Drugog svjetskog rata,  traže na pogrešnoj strani…“ svjedoče zločini na Daksi i u Dubrovniku u listopadu 1944.godine, znači prije završetka rata, koje su počinili partizanski „osloboditelji!

Lili Benčik/hrvatskepravice

Continue Reading

Istaknuto

Tomislav Tomašević krši Ustav i Zakone RH!

Published

on

Zastave LGBT ne mogu  samostalno vijoriti, već samo sa desne strane zastava RH, ako je službeno proglašena kao zastava jedinice lokalne uprave i samouprave ili zastava jedne od 22 nacionalne manjine koje su navedene u Ustavu RH.

A kako LGBT zastava niti jedno od toga nije, ne može se službeno vijoriti!

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ: „Ja odlučujem o tome koje će zastave na gradske jarbole, ja dajem suglasnost“

I još nadodaje;“ Kada bi svi imalo pravo odlučivati o tome koje zastave staviti na gradske jarbole, pa kako bi to izgledalo?“

Takva vrsta samovolje je ipak ograničena. Da,  on odlučuje, ali u okviru ovlasti koje mu daju Ustav RH i Zakon o  grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika  Republike Hrvatske  ( NN 55/90), i u skladu sa Pravilnikom o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave.( NN 94/1998 )

Je li LGBT Zastava proglašena zastavom grada Zagreba ili Zagrebačke županije ili neke od 22 nacionalne manjine koje su nabrojane u Ustavu RH?

Nije, to je zastava jednog pokreta!

Tomislav Tomašević time krši Ustav RH, jer LGBT zastava nije zastava niti jedne jedinice lokalne uprave i samouprave, ni nacionalne manjine.

Pravilnik o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_07_94_1289.html

Članak 15.

Ministarstvo uprave vodi očevidnik o izdanim odobrenjima grba i zastave jedinicama lokalne samouprave.

Očevidnik iz stavka 1. ovog članka vodi se u obliku knjige formata 420 ¤ 297 mm i mora imati pobrojane stranice.

U očevidnik iz stavka 1. ovog članka unose se slijedeći podaci: redni broj; naziv jedinice lokalne samouprave i njeno sjedište, brojčana oznaka rješenja kojim se daje odobrenje, datum izdavanja odobrenja, datum uručenja grbovnice i napomena.

Članak 18.

Ako se zastava jedinice lokalne samouprave ističe uz zastavu Republike Hrvatske, tada se zastava jedinice lokalne samouprave nalazi sa desne strane gledano sa ulice prema zastavama.

Ako se zastava općine ili grada ističe uz zastavu županije, tada se zastava općine odnosno grada nalazi sa desne strane gledano s ulice prema zastavama.

Ako se zastava općine ili grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu županije tada se zastava županije nalazi sa lijeve strane, a zastava grada ili općine sa desne strane od zastave Republike Hrvatske gledano sa ulice prema zastavama.

LGBT zastava nema očevidnik, nije prijavljena kao zastava jedinice lokalne uprave i samouprave i ne može se službeno vijoriti!

Što znači da su člankom 15 i člankom 18  Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave točno propisani uvjeti i propisi o postavljanju drugih zastava uz onu Republike Hrvatske, a uvijek gledano s ulice prema zastavama.

Pod „drugim zastavama“ misli se na one županije, grada i/ili općine. Tako se zastava JLS-a (jedinica lokalne samouprave) ističe uz zastavu Republike Hrvatske s desne strane. Ako se zastava općine ili grada ističe uz zastavu županije, tada se zastava općine odnosno grada nalazi s desne strane gledano s ulice prema zastavama, a ako želite staviti sve, onda zastavu općine ili grada ističete s desne strane, a zastavu županije s lijeve strane od zastave Republike Hrvatske. Postavljanje zastave EU nije propisano ovim Pravilnikom, ali gledajući  prema instituciji, ona se nalazi desno od zastave države.

Iz navedenog proizlazi da LGBT zastava nema očevidnik, nije prijavljena kao zastava jedinice lokalne uprave i samouprave i ne može se službeno vijoriti!

Po članku 137. Ustava RH, u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalna su i podliježu samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Što radi MUP? Zar nitko ne štiti  Ustav i zakone RH?

Zašto ovo pišem? Jer je dosta samovolje pojedinaca ili stranaka kada se dočepaju vlasti. Onda misle da su nedodirljivi i iznad Ustava i Zakona RH.

Po Istri su se vijorile  IDS-ove i talijanske zastave bez hrvatskih zastava. Prijavila sam MUP-u i sada svugdje gdje se viju, mora prva biti zastava RH, pa onda sve ostale.

Furio Radin je bio domišljat, pa je Zajednica Talijana za svoju zastavu uzela onu države Italije i uz blagoslov  IDS-a, po istarskim gradovima vijore se  na izbor zastave! Pored hrvatske ( natjerala sam ih da je postavljaju) vijore se talijanska, županijska, EU, gradske….

Stoga ovaj tekst šaljem Ministru u nutarnjih poslova i svim odgovornim osobama, da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo poštivanje Ustava i Zakona RH, jer smo svi po Ustavu i Zakonima jednaki. Zakone RH svi moramo poštivati inače ćemo živjeti u anarhiji, samovolji i strahovladi pojedinaca na vlasti.

Lili Benčik/hrvatskepravice

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved