Connect with us

Vijesti

ZLOČIN NAD CIVILNIM STANOVNIŠTVOM POD KAMEŠNICOM U OŽUJKU 1944.

Published

on

     Krajem ožujka 1944. pripadnici njemačkih oružanih snaga počinili su masovni zločin nad civilnim stanovništvom u selima ispod Mosora i Kamešnice. Svuda bijahu zgarišta i palež, tih, neobično za to doba godine hladnih dana, kazivaše svjedoci. Domovi su opljačkani i zapaljeni, cijele su obitelji pobijene: starci, djeca, žene – muškarci su odvedeni i poslije pobijeni; opustošen je čisto hrvatski prostor. Brojka kaže: najmanje 1525* ubijenih civila u cetinskom kraju i pod Mosorom. (*KOZLICA, Ivan, Krvava Cetina, Zagreb, 2012.)

Mogući uzroci događaja i plan akcije

      U Dalmaciji nakon kapitulacije Italije, u rujnu 1943. partizani dolaze u posjed veće količine talijanskog naoružanja i ratne tehnike te tako vojnički znatno osnažuju svoj pokret. Jačanjem partizanske borbene moći dolazi do sve češćih okršaja s oružanih snagama NDH i njemačkim jedinicama. Nijemci angažiraju znatan broj snaga i u zimskim operacijama, nakon teških borbi, uspijevaju potisnuti partizane s prostora koji su oni zauzeli nakon kapitulacije Italije i gotovo u potpunosti ovladati obalom, zaleđem i dalmatinskim otocima (osim Visa).

      Njemačke vojno-obavještajne službe početkom 1944. procjenjuju da može doći do iskrcavanja angloameričkih snaga na hrvatskoj obali pa Nijemci počinju s prisilnim preseljavanjem muškog stanovništva s dalmatinskih otoka na kopno, a planiraju i likvidaciju partizanskih snaga na Mosoru i Kamešnici, koje im  predstavljahu stalnu opasnost.      

      Akcija je isplanirana u stožeru njemačkog 5. SS planinskog zbora, kojim je zapovijedao general Arthur Phleps, a koji je bio u sastavu 2. oklopne vojske pod zapovjedništvom generala Lothara Rendulica. Izrada operativnog plana akcije povjerena je 118. diviziji, a njen zapovjednik, general Josef Kübler, određen je za neposrednog izvršitelja operativne akcije.

      Formirana je borbena skupina jačine tri bojne, iz sastava elitnih njemačkih divizija: 7. SS planinske divizije, 369. pješačke divizije, 118. lovačke divizije. Njima je pridodana i borbena skupina „Šimić“ kojom je zapovijedao domobranski general, Franjo Šimić, sa zadaćom zatvaranja prostora od Kamenskog do Tijarice.

Omjer suprotstavljenih vojnih snaga u cetinskom kraju: 27.- 29. 3. 1944.

Kronološki tijek akcije

      Sljedeći dan bojne 369. divizije. i 7. SS divizije dolaze na prostor Sinja, a bojna 118. divizije na prostor Trilja. Zadaća im je bila okružiti i uništiti partizanske snage na prostoru ispod Kamešnice, gdje se prema mišljenju njemačkog zapovjedništva slobodno razvijala „Crvena republika“.

      Njemačke jedinice udarile su iz smjera Hercegovine 25. ožujka 1944. Partizani koji su se nalazili na prostoru Mosora, uzmaknuli su pred jakim neprijateljskim snagama, pruživši tek neznatan otpor. Dijelovi razbijenog, Mosorskog partizanskog odreda, prebacuju se neorganizirano u cetinski kraj na prostor sela Rude. Dana 26. ožujka, pripadnici bojne 7. SS planinske divizije „Prinz Eugen“ počiniše pokolj u selu Donji Dolac. Oni su okrutno pobili civilno stanovništvo, i to uglavnom: djecu, žene i starce, njih najmanje 269*. (*KOZLICA, Ivan, Krvava Cetina, Zagreb, 2012.)      

27. ožujka 1944.

      Bojne 369. divizije i 7. SS divizije iz Sinja dolaze u Han na Cetini. Prva stiže bojna 369. divizije, te nastavlja u borbenom poretku kretanje prema selu Gljev i planini Kamešnici. Borci Dinarskog partizanskog odreda, koji su držali položaje na tom prostoru, nisu organizirali kvalitetnu obranu (pogrešna je bila njihova procjena da neće biti napadnuti). Zapodjenuo se okršaj. Nakon sati borbe, partizani uz manje gubitke u ljudstvu, uzmiču prema Kamešnici. Dolaskom noći, pripadnici bojne 369. divizije, nakon što su potisnuli partizane i zauzeli položaje, zanoćili su u zoni sela Gljev.

      Bojna 7. SS divizije u poslijepodnevnim satima dolazi na područje Hana i sela Gale. Dolaskom noći, isturivši zaštitne straže, pripadnici te bojne tu su i zanoćili.

      Dio bojne 118. divizije stiže na područje Trilja odakle vojska nastavlja kretanje u smjeru sjevero-istoka, prema selima Velić i Vrpolje. U svom sastavu imali su i nekoliko lakih tenkova. Drugi dijelovi bojne napredovali su od Ciste prema Tijarici. Cilj ove postrojbe bio je spriječiti izvlačenje partizanskih snaga na tom prostoru i spojiti se s snagama domobransko-ustaške skupine „Šimić“ kojom je zapovijedao general Franjo Šimić.

      Borbena skupina „Šimić“, koja je u svom sastavu imala nekoliko domobransko-ustaških satnija, zatvarala je liniju Kamensko – Tijarica u smjeru Voštana. Jedna domobranska satnija s Hana, na zahtjev njemačkog zapovjedništva, pridodana je njemačkoj borbenoj skupini (kao zaštitnica), ali njen razmještaj na terenu nije potpuno jasan.  

28. ožujka 1944.

      Procijenivši kako im prijeti opasnost da budu opkoljeni, u noći i u jutro, partizani s područja Gale i Otoka uzmiču prema Kamešnici.

      Bojna 369. divizije, potpomognuta djelovanjem topništva s prostora Otoka, u jutro nastavlja prodor preko Korita i Roža. Partizani im u odstupanju  pružaju neorganiziran otpor. Na tom prostoru pripadnici ove bojne zarobili su nekoliko grupa partizana koji su se povlačili prema Kamešnici. Pred večer, bojna  369. divizije stiže u Voštane gdje su i zanoćili. Sljedeći dan odlaze u pravcu Bosne.

      Dijelovi bojne 118. divizije spajaju se sa borbenom skupinom „Šimić“ i zatvaraju prostor na potezu: Trilj – Tijarica – Kamensko.

      Vojska iz sastava bojne 7. SS divizije „Prinz Eugen“, s prostora Hana i Gale u jutro kreće u borbenom postroju u tri skupine. Smjer kretanja je Otok – Ruda – Podi – Krivodol – Ljut – Rože – Voštane. Ova njemačka  jedinica imala je zadaću potisnuti partizane te ih potpuno opkoliti. Kako partizanke postrojbe nisu pružile ozbiljan otpor, prve dvije skupine brzo su napredovale; vojnici iz tih skupina, nakon što je na njih izvršen izoliran napad od strane partizana, vrše palež i masovan zločin nad civilima u selu Rože.                

      Treća skupina ove bojne krenula je posljednja: selo Gala bijaše početna točka planiranog zločina koji je počeo s pljačkom, prisilnim odvođenjem stanovništva, paljenjem kuća i objekata te pojedinačnim ubojstvima. Takav krvavi scenarij nastavlja se u njihovom daljnjem pohodu kroz sela: Otok, Rudu i Pode gdje vrše pojedinačna i masovna ubojstva civilnog stanovništva na naročito okrutan način ne štedeći žene, djecu i starce.

      Partizani se u panici povlače prema Voštanima i Kamešnici, bez ikakve organizacije u rukovođenju, komunikaciji i linijama zapovijedanja. Prihvaćaju borbu samo toliko da izvuku vlastite snage. S partizanskim se jedinicama izvlačio i manji dio civila koji ih je simpatizirao i pomagao te pripadnici organa tzv. narodne vlasti.

29. ožujka 1944.

      Dana 29. ožujka, sela Krivodol, Ljut i Voštane, pripadnici 7. SS divizije „Prinz Eugen“ nakon pljačke popališe a stanovnike pobiše bez iznimke na dob i spol. Dio zarobljenih muškaraca (civila) koje su poveli sa sobom, iz mjesta kroz koje su prolazili, strijeljali su sljedećeg dana (30. ožujka) na lokalitetu Njivice (Kamensko). Tim je gnusnim činom završio krvavi pohod njemačkih jedinica na hrvatska sela pod Kamešnicom i Mosorom.

Na području cetinskog kraja ubijeno je najmanje: 1256 a u Donjem Docu 269, što iznosi najmanje 1525 civila (*KOZLICA, Ivan, Krvava Cetina, Zagreb, 2012.) dok su mnogi hrvatski domovi opljačkani i spaljeni.

Najveći broj masovnih ubojstava izvršen je na način da su civili prisilno uvedeni u kuće, gdje su likvidirani strojnicama (MG34, MG42), a potom je slijedilo bacanje ručnih bombi i paljenje kuća benzinom u kojima su gorjela mrtva tijela i preživjeli. Iz ovog pakla rijetki su se uspjeli spasiti. Mnogi su pobijeni i na otvorenom prostoru.

Njemačke vojne snage ipak nisu postigle zadani im cilj; partizani su se uz manje gubitke uspjeli izvući.

ODGOVORNI ZA ZLOČIN

General, Lothar Rendulic, Austrijanac, u vrijeme akcije zapovijedao je 2. oklopnom vojskom. Njegov otac, Luka Rendulić, bio je austro-ugarski časnik, podrijetlom iz ogulinskog kraja. Neki izvori kazuju da Lothar nije volio kada bi mu se spominjalo hrvatsko podrijetlo. S velikom vjerojatnošću možemo tvrditi da je upravo on odobrio akciju, a vjerojatno se i suglasio o provođenju represivnih mjera prema civilnom stanovništvu. Prije akcije izdao je zapovijed o evakuaciji muškog stanovništva s dalmatinskih otoka u unutrašnjost, koja je popraćena pljačkom i uništavanjem hrvatskih sela. Predao se Savezničkim snagama 1945. te mu je suđeno za ratne zločine. Nakon deset godina provedenih u zatvoru pušten je na slobodu. Umro je u Austriji 1971.

General, Arthur Phleps, rođen je u Rumunjskoj 1881. Jedno vrijeme zapovijedao je 7. SS divizijom “Prinz Eugen” a potom je postao i zapovjednik 5. SS planinskog zbora u sastavu 2. oklopne vojske. Poznat je kao zagovornik odmazde i represivnih mjera prema civilnom stanovništvu. On je zapovjedio akciju i drastične mjere prema civilnom stanovništvu u proljeće 1944. na prostoru Mosora i Kamešnice. Nakon zločina spriječio je provođenje daljnje istrage i kažnjavanje počinitelja. Tijekom 1944. dok je na položaju izviđao situaciju, zarobili su ga, a potom i ubili, pripadnici Crvene armije.

General, Josef Kübler, rođen je u Njemačkoj 1896. Bio je zapovjednik 118. lovačke divizije čija je jedna bojna sudjelovala u akciji na prostoru Mosora i Kamešnice a ujedno je zapovijedao cjelokupnom vojnom operacijom. Nakon rata suđeno mu je u Beogradu a na teret mu se, između ostalog, stavljao i ratni zločin nad civilima u cetinskom kraju. U postupku se pravdao da je imao samo taktičko vodstvo, po nalogu, nadređenog mu, Artura Phlepsa. Vojni ga je sud osudio na smrt vješanjem 1947.

Bojnik, Bernhard Dietsche, rođen je u Njemačkoj 1912. Bio je zapovjednik bojne iz sastava 7. SS divizije „Prinz Eugen“ te koordinator i nadređeni skupnim snagama na terenu. On je neposredno zapovijedao postrojbom koja je provodila masovna ubojstva i paljenja sela u cetinskom kraju. Poslije rata živio je u Njemačkoj, gdje je i umro 1975.

Pljačku, palež i masovna ubojstva civilnog stanovništva počinio je dio pripadnika 3. bojne, 14. pukovnije, 7. SS planinske divizije „Prinz Eugen“.

Reakcija vlasti NDH nakon zločina

      Nakon događaja u kojem je stradalo civilno stanovništvo, vlasti NDH traže istragu i kažnjavanje počinitelja zločina, a temeljem prikupljenih izviješća upućena je i prosvjedna nota njemačkom ministarstvu vanjskih poslova. Nijemci su notu shvatili kao otvorenu prijetnju pa su izvršili snažan pritisak na vlasti NDH. Poglavnik, Ante Pavelić, pod pritiskom Nijemaca, smijenio je ministra vanjskih poslova dr. Stijepu Perića a potom i ministra za oslobođene krajeve dr. Edu Bulata (ukinuvši ministarstvo), zbog toga što su tražili kaznenu odgovornost počinitelja zločina, kao i njihova prosvjeda zbog prisilne evakuacije hrvatskog stanovništva s dalmatinskih otoka.

Poraz diplomacije NDH.

Dr. Stijepo Perić   
Ministar vanjskih poslova
Broce (Ston), 1896. – Buenos Aires, 1954.

Odgovornost partizanskih snaga

      Stalnim prepadima i i diverzijama isprovocirali su njemačku akciju, da bi pred naletom dobro uvježbanih, elitnih njemačkih jedinica, vičnim ratovanju, u panici, bez ikakve koordiniranosti u rukovođenju, uzmaknuli prema Voštanima i Kamešnici. Iako su imali pogodne položaje za obranu i približan broj ljudstva kao i njihov neprijatelj, očito u strahu od potpunog uništenja borbenih kapaciteta nisu obranili civilno stanovništvo, mada je velik dio boraca iz sastava partizanskih postrojbi bio s područja na kojem je izvršen zločin. Njihov (partizanski) način ratovanja, pokazalo se, imao je katastrofalne posljedice po civilno stanovništvo cetinskog kraja. Nakon akcije ponovno se vraćaju u stradala mjesta. Ovakav razvoj događaja, kako u vojnom, tako i političkom smislu, njima je ipak išao u prilog. Stanovništvo im je postalo sklonije, provode mobilizaciju; komunistička propaganda iskoristila je prigodu da ideološke neprijatelje optuže da su zajedno s njemačkim jedinicama planirali i počinili pokolj, sve kako bi stvorili uvjete za njihovu likvidaciju.

Partizanski napad iz zasjede na njemačku opskrbnu kolonu, u veljači 1944. na prostoru između Otoka i Gale,  u kojem je poginulo više vojnika, dok su vozila zapaljena, u vojničkom smislu partizanima nije donio ništa značajno, ali je taj događaj zasigurno bio jedan od povoda represiji i brutalnosti njemačke vojske prema civilnom stanovništvu u ožujku 1944.


Dio zapovjedništva 10. dalmatinske  brigade.  Donijeli su odluku o uzmaku bez namjere da zaštite civilno stanovništvo. Nekoliko mjeseci poslije, pripadnici  ove  jedinice izvršili
su likvidaciju više od 100 domobrana pobacavši ih žive u Markovića jamu u mjestu podi.

Markovića jamau naselju Podi (Grab), mjesto partizanske osvete i stradanja domobrana.

Žrtva komunističkog terora

Fra Metod Vezilić

Partizani su ga lažno optužili da je surađivao s Nijemcima za vrijeme akcije u ožujku 1944., odveli su ga iz župne kuće u Gali i nakon mučenja, strijeljali na Vrdovu 1944. godine.

     

Odgovornost  vojske  NDH                  

      Političke i vojne strukture NDH nisu raspolagale saznanjima o stvarnim namjerama Nijemaca a vojska NDH nije aktivno borbeno djelovala u vojnoj operaciji pod Mosorom i Kamešnicom. No, može ih se optužiti za pasivnost; snage iz sastava 15. pješačke (domobranske) pukovnije i XXVII. ustaške bojne koje su bile razmještene na području sinjskog kraja, i raspolagale s znatnim snagama, dva su dana gledali kako gore hrvatska sela a ništa nisu poduzeli. Da se moglo učiniti više i zaustaviti samovolju Nijemaca pokazala je grupa domobrana koji su intervenirali u Otoku i tako spriječili još veće krvoproliće. Poslije pokolja vladalo je rasulo u vojsci NDH na području Sinja; mnogi pripadnici domobranstva, razočarani postupkom „partnerske“ njemačke vojske, prelaze u partizane.

General Franjo Šimić  (s podignutom rukom)  zapovijedao  je  borbenom skupinom  „Šimić“  koja je u                svom sastavu imala nekoliko domobransko-ustaških satnija na  liniji Kamensko-Tijarica. On je za vrijeme akcije jednom zapovjedniku satnije  rekao da se u Voštanima dimi,  da su tamo  Nijemci i da izvidi što se događa i onemogući njihovu samovolju. Može se zaključiti da ni on nije previše vjerovao Nijemc ima kao ni prije Talijanima.  Franjo Šimić rođen je 1900. kod Gospića a poginuo je pod nerazjašnjenim okolnostima u Mostaru 1944.Jedni su mišljenja da je poginuo u četničkoj zasjedi, po nekima su ga ubili partizani a  postoji  i  teorija  da su  ga likvidirale ustaše zbog zalaganja za pregovore sa Saveznicima.                        

Angažman četnika u bojni 7. SS divizije

      Danas je opće poznato da su Hrvati 1941. bili drugi izbor Reicha. Mnoge su europske vlasti tog doba, pa tako i nacifašističke, podupirale Jugoslaviju i da se kojim slučajem nisu umiješale britanske obavještajne služe i izazvale puč, dakako da zaštite vlastite interese, upitno je kako bi se događaji dalje razvijali po Hrvate. Iako nema čvrstih dokaza, postoje činjenice koje ukazuju da je u bojni 7. SS divizije „Prinz Eugen“ bio angažiran određeni broj četnika. No, ako je i bilo angažiranih četnika u jedinici koja je počinila zločin, oni su nosili odore njemačke vojske i bili podređeni njemačkom zapovjedništvu. Osim toga, i bez četnika, njemačke su jedinice nekoliko mjeseci prije (tijekom 1943.) počinile masovni zločin nad civilnim stanovništvom u cetinskom kraju (Košute, Turjaci, Brnaze, Dicmo, Jabuka…). Među nevinim žrtvama našao se i fra Rafo Kalinić.


U društvu četnika, bojnik Bernhard Dietsche (drugi s lijeva).  On je zapovijedao postrojbom koja  je izvršila  zločin  nad  civilnim stanovništvom u selima pod Kamešnicom.

      Nijemci su,  kao  i Talijani,  gajili  dobre  odnose s četničkim  pokretom, u prvom redu u svrhu ostvarenja vojnih ciljeva, odnosno zajedničke borbe protiv partizana te su im pružali značajnu logističku potporu. Iako im nisu u potpunosti vjerovali, Nijemci su  tijekom 1944. ocijenili  da je u Dalmaciji za njih, četnički  pokret, pouzdaniji  partner nego što su to snage vojske NDH, čiji broj procjenjuju nedostatnim.

      Prije Nijemaca i talijanske su vojne vlasti imale su četničkom pokretu saveznika u nadzoru okupiranih dijelova hrvatskog teritorija a četnički pokret vidio je u Talijanima zaštitnika pročetničkih interesa. Talijani su naoružavali i opskrbljivali četnike a blagonaklono su gledali i na partizanske aktivnosti usmjerene protiv NDH. Nestankom fašističke Italije, bez čije bi pomoći četnički pokret teško opstao na području NDH, četnici se odlučuju na prisniju suradnju s Nijemcima.

      Četnici su pod zaštitom Nijemaca i Talijana počinili niz zločina nad hrvatskim civilnim stanovništvom, ali i drugim nacionalnim skupinama koje su bile protivne velikosrpskim interesima (Gata, Poljica, vrgorački i cetinski kraj…).

                                                                                  Autor:  Ante Brčić

Vijesti

(VIDEO) Plaćeni ubojica šokirao javnost priznanjem da je poslan da ubije Carlsona: Tko ga je unajmio…

Published

on

Na nekim stranicama društvenih mreža procurile su informacije o tome tko je trebao likvidirati poznatog voditelja.

Poznati američki novinar Tucker Carlson bio je svjestan rizika koji u njegov život nosi intervju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, no pravi novinar ne bi bio novinar da ne pokušava ići u krajnosti.

Što je Carlson i učinio i uspio natjerati više od milijardu ljudi da pogledaju intervju s Putinom.

No, sada se doznaje da je Carlson bio na meti Ukrajinaca koji su za njegovu likvidaciju angažirali izvjesnog Vasilija Petrova Aleksejeviča.

Ukrajinski obavještajci navodno su planirali ubiti Tuckera Carlsona u Moskvi, a čovjek koji je plaćen da ubije novinara detaljno je objasnio plan.

Vasilij Petrov Aleksejevič, koji je trebao ubiti Carlsona, uhićen je u Moskvi.

U videu koji se pojavio na Platformi X, on priznaje da je bio angažiran da ubije Carlsona.

– U studenom 2023. regrutirala me ukrajinska obavještajna služba. Trebao sam postaviti eksplozivnu napravu pod auto i za to mi je obećana nagrada od 4000 dolara. Trebao sam postaviti eksploziv u podzemnu garažu hotela u Moskvi, a meta je bio američki novinar Tucker Carlson – kazao je između ostalog Aleksejevič u videu.

Sad, je li ovo ruska medijsko-psihološka operacija ili ne, nadamo se saznati ubrzo…

(Mediji)

Continue Reading

Vijesti

Obljetnica smrti dr. Ante Starčevića: Otac Domovine – putokaz domoljubima!

Published

on

Na današnji dan 1896. godine preminuo je dr. Ante Starčević, veliki politički vođa, jedan od najutjecajnijih političara u hrvatskoj povijesti te jedan od najvećih promotora ljubavi prema Hrvatskoj, još za života nazvan Ocem Domovine – donosi Domovinski pokret.

Starčević se zalagao za samostalnu Hrvatsku te je smatrao da bi ona s Austro-ugarskom monarhijom trebala biti povezana samo ugovornim odnosom između kralja i hrvatskog naroda. Otuda i njegov glasoviti slogan: “Ni pod Beč, ni pod Peštu, nego za slobodnu, samostalnu Hrvatsku”. Upozoravao je kako je i Beograd neprijatelj hrvatske slobode i samostalnosti.

Dr. Starčević, hvala vam na svemu što ste učinili za Hrvatsku, i danas ste uzor i putokaz domoljubima. Počivali u miru Božjem, neka vam je laka hrvatska gruda!

Domovinski Pokret

Continue Reading

Vijesti

Munja osakatila kip svetog Petra u Buenos Airesu, na Bergogliov rođendan, dan prije izlaska Fiducie Supplicans?

Published

on

Internet je trenutno preplavljen izvješćem rezignacioniste Andree Cioncija, autora Ratzingerovog koda (koji je ovdje razotkrio Franjin sljedbenik), koji kaže da je kip svetog Petra na pročelju svetišta Gospe od Ružarija, sv. Nikole u provinciji Buenos Aires, Argentina, udarila je munja 17. prosinca zbog čega su mu otpali aureola i desna ruka, zajedno s ključem koji je držao (što simbolizira ključ kraljevstva nebeskog; usp. Mt 16,19):

Buenos Aires: munje na aureoli i ključevima svetog Petra. Bergoglio na kraju puta?” (Glavno mjesto Pape)
Cionci je o tome objavio i video reportažu (na talijanskom).

Fotografija prije i poslije sada kruži (vidi sliku iznad), iako neki dovode u pitanje autentičnost ove priče i/ili fotografije. Međutim, u svom članku Cionci kaže da su incident potvrdili jedan velečasni, Justo Lofeudo i svećenstvo svetišta.

Udar groma navodno se dogodio 17. prosinca 2023., što je bio Franjin 87. rođendan, a bilo je to jedan dan prije objavljivanja Fiducia Supplicans, Bergogliove paklenske deklaracije koja dopušta blagoslov sodomitskih parova. Pronicljivi promatrač na društvenim je mrežama istaknuo kako se upravo desna ruka koristi za blagoslove, a upravo je desna ruka kipa svetog Petra sada smrvljena u prah.

Svetište se nalazi u San Nicolás de Los Arroyos, koji pripada provinciji Buenos Aires, ali je preko 100 milja sjeverozapadno od grada Buenos Airesa. Kip svetog Petra nalazi se desno od glavnog ulaza, što se jasno vidi na ovoj fotografiji iz 2018. godine.

Kako bismo lakše procijenili ovaj navodni incident, prisjetimo se nekoliko povijesnih činjenica.

Polaganje prava Jorgea Bergoglia na papinstvo (kao ‘papa Franjo’) počelo je 13. ožujka 2013. To se nije moglo dogoditi bez da je ‘papa’ Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger) prvi napustio položaj, što je i učinio 28. veljače u 8 sati. :00 min popodne po lokalnom vremenu, u trenutku kada je njegova unaprijed najavljena ostavka stupila na snagu.

Unatoč svim teorijama da je Ratzingerova ostavka bila manjkava i samim tim nevaljana, namjerno ili slučajno, podsjetimo, on je službeno izjavio da ostavku podnosi “na način da je od 28. veljače 2013. u 20 sati Rimska stolica, Stolica svetog Petra, bit će upražnjena i konklavu za izbor novog vrhovnog pontifeksa morat će sazvati oni čija je to nadležnost” (Benedikt XVI., Deklaracija od 11. veljače 2023.).

Međutim, ono što je najvažnije razumjeti jest da Benedikt XVI. nikako nije mogao dobiti papinstvo od početka 2005., stoga nije imao ništa od čega bi mogao odstupiti:

– Nevaljana ostavka ili nevaljani izbor? Ratzingerovo poricanje papinskog primata

Tako je 11. veljače 2013. Benedikt XVI. objavio svoju namjeru podnijeti ostavku, a mnogi će se sjetiti da je upravo na današnji dan, kasnije noću, munja udarila u kupolu bazilike svetog Petra, i to ne jednom nego dva puta :

Evo nas brzo nazad u sadašnjost. Navodno je udarila još jedna munja, a ovoga puta bio je to kip svetog Petra na ili u blizini Bergogliovog starog gazišta.

“Kad Bog kaže da nisi papa”, komentirao je jedan korisnik Twittera, nadajmo se (ali ne nužno) na dušu:

Ne, Fred Simon. Munja je pogodila kip svetog Petra i oštetila ga, u pokrajini Buenos Aires, tako Bog ne daje svijetu do znanja da Bergoglio u Rimu nije papa. Želite li znati kako nam Bog daje do znanja da otpadnik Bergoglio nije papa? Pa, evo malog izbora:

 • Franjo: Različite religije su ‘obogaćenje’ za čovječanstvo
 • Franjo na Međureligijskom kongresu: ‘Čovjek je put za sve religije’
 • ‘Navjestite ples ravnoteže i harmonije’: Franjo potpisuje ludu međuvjersku klimatsku izjavu
 • ‘Promjena paradigme’: Franjo izdaje katastrofalan Motu Proprio usmjeren na teološku revoluciju
 • Izgradnja raja na zemlji: Franjina poruka za Svjetski dan migranata
 • Masonsko bratstvo umjesto Isusa Krista: Franjina poruka za Svjetski dan mira ne iznenađuje
 • Franjo muslimanskim starješinama: ‘Samo će nas transcendencija i bratstvo spasiti’
 • Naturalizirati da bi neutralizirao: Kako Franjo lukavo lišava Evanđelje njegovog nadnaravnog karaktera
 • Otpadnik luta: Franjo kaže da je bratstvo “sidro spasenja za čovječanstvo”
 • Indiferentizam za djecu: Franjo podupire međureligijski “Park susreta” u Argentini
 • Otpadnik Bergoglio podržava svjetske religije kao “različite načine dolaska do Boga”
 • Franjo proširuje “Božji narod”: Sada uključuje sve religije!
 • Dobrodošli u Religiju bratstva: Franjo objavio opasan novi “Papin video”
 • Otpadnička Abu Dhabi deklaracija o ljudskom bratstvu
 • Naturalizam u punoj snazi: Franjo o postojanju svih religija

TAKO znamo da Franjo nije papa: jer on obično čini stvari koje bi božanska pomoć za papinstvo spriječila pravog papu da čini – stvari koje bi, da ih radi pravi papa, posve uništiti i učiniti besmislenom (malo opasnom!) instituciju papinstva.

Kakvu božansku pomoć, možda se pitate? Onaj o kojem se govori u bezbrojnim učiteljskim izjavama o papinstvu:

Kao što je naučavao papa Pio XI.

…[I]kako nikakvo krivotvorenje ili iskrivljavanje božanskog zakona, nego pravo istinsko poznavanje njega, ne bi moglo prosvijetliti umove ljudi i voditi njihovo ponašanje, potrebno je da se sinovska i ponizna poslušnost prema Crkvi kombinira s odanošću Bogu i želju da mu se podložimo. Jer sam je Krist učinio Crkvu učiteljicom istine iu onim stvarima koje se tiču ispravnog uređenja moralnog ponašanja, čak iako neka spoznaja o istome nije izvan ljudskog razuma. …[Bog] je postavio Crkvu za čuvara i učitelja cjelokupne istine o vjeri i moralnom ponašanju; stoga bi joj vjernici trebali iskazati poslušnost i podložiti svoje umove i srca kako bi bili sačuvani neozlijeđeni i slobodni od pogrešaka i moralne pokvarenosti, te kako se ne bi lišili te pomoći koju je Bog dao s takvom velikodušnošću, trebali bi pokazati tu dužnu poslušnost ne samo onda kada Crkva nešto definira svečanim sudom, nego također, u odgovarajućem omjeru, kada se konstitucijama i dekretima Svete Stolice propisuju i osuđuju mišljenja kao opasna ili iskrivljena.

Stoga neka i vjernici budu na oprezu od precijenjene neovisnosti osobnog suda i te lažne autonomije ljudskog razuma. Jer sasvim je strano svakome tko nosi ime kršćanin vjerovati svojim vlastitim mentalnim snagama s takvim ponosom da se slaže samo s onim stvarima koje može ispitati iz njihove unutarnje naravi, i zamišljati da Crkva, koju je Bog poslao da poučava i vodi sve narode, nije upućen u sadašnje stvari i okolnosti; ili čak da se moraju pokoravati samo u onim stvarima koje je ona odredila svečanom definicijom, kao da bi se njezine druge odluke mogle smatrati lažnima ili da izlažu nedovoljan motiv za istinu i poštenje. Naprotiv, karakteristika svih pravih Kristovih sljedbenika, pismenih ili nepismenih, je da dopuste da budu vođeni, te vođeni u svim stvarima koje se dotiču vjere ili morala od strane Svete Crkve Božje preko njenog vrhovnog pastira, rimskog prvosvećenika, koji je sam vođen Isusom Kristom Gospodinom našim.

(Papa Pio XI., Enciklika Casti Connubii, br. 103-104; podcrtavanje dodano.)

I ne, Franjina prisutnost u Vatikanu nije samo stvar postojanja ‘lošeg’ Pape, kao što je Crkva imala nekoliko puta u prošlosti:

Dakle, je li navodni udar groma u kip svetog Petra u blizini Buenos Airesa znak s neba koji najavljuje kraj vladavine zabluda ‘pape’ Franje? Budimo iskreni: nitko ne zna. Možda i jest; možda i nije.

Ipak, najvažnija točka je sljedeća: stvarno nije važno. Svatko tko, posebno u ovoj fazi, traži munju da mu kaže je li čovjek koji je objavio hrpe bogohuljenja, bezbožnosti, skandala, hereze, pogreške i svetogrđa u svom službenom učiteljstvu zapravo Kristov namjesnik koji drži vrata pakla od prevladavanja, nije razumio što je papinstvo ili kako katolicizam funkcionira.

Oh dobro. Ako ništa drugo, ova munjevita priča je barem jedna stvar: krajnje zabavna.

Izvor: Novus Ordo Watch izvor slike: popehead.substack.com

Continue Reading

Popularno

Copyright © 2023. Croativ.net. All Rights Reserved